Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Privat skifte

Hvad er et privat skifte?

I et privat skifte, er det arvingerne selv, der står for den praktiske afvikling af boet efter den afdøde. Ofte vælger arvingerne dog at kontakte en advokat med speciale i dødsbobehandling til at stå for det praktiske arbejde forbundet med boets opgørelse.

Her på siden kan du læse om de vigtige ting, som du skal være opmærksom på, når boet behandles som et privat skifte, herunder det praktiske arbejde, vigtige tidsfrister, forhold vedrørende gæld osv.

Læs mere: Sådan laver du et privat skifte: Guide fra A til Z →

Hvornår kan der foretages et privat skifte?

Står du som arving og skal vælge, om du selv vil stå for dødsbobehandlingen er der række krav, som du skal være opmærksom på.

Før at skifteretten giver arvingerne lov til at lave et privat skifte af dødsboet skal følgende syv betingelser være til stede:

1. Alle arvinger skal være enige om at foretage et privat skifte.

Alle arvinger kan til enhver tid kræve, at dødsboet overgår til et bobestyrerbo – eksempelvis på grund af uenigheder.

Hvis en af arvinger er mindreårig eller i øvrigt umyndig, skal anmodningen om privat skifte fremsættes af den pågældendes værge.

En person, som skal modtage et legat ifølge afdødes testamente, er ikke arving. Det er derfor ikke et krav, at denne person er enig i, at der foretages et privat skifte.

Er der tvist om, hvem der er arving i boet, kan boet ikke udleveres til privat skifte.

2. Dødsboet skal være solvent.

Boets værdier (eller en eventuel sikkerhedsstillelse) skal være tilstrækkeligt til at dække afdødes gæld. Den endelig beslutning om privat skifte kan afvente det såkaldte proklama, der afdækker afdødes gældsforhold.

Er det usikkert, hvorvidt dødsboet er solvent, bør der ikke ske et privat skifte, medmindre arvingerne ønsker at stille fuld økonomisk sikkerhed for betaling af afdødes gæld.

3. Mindst én af arvingerne skal være myndig og være solvent.

Den myndige arving skal kunne betale sine egne regninger til tiden. Arvingen skal under strafansvar underskrive en solvenserklæring. Arvingen skriver under på, at personen ikke er under konkurs eller lignende, men derimod er i stand til at betale sine regninger til tiden.

4. Afdøde må ikke have udelukket et privat skifte i sit testamente.

Ved at oprette et testamente kan man bestemme, at der ikke skal kunne foretages et privat skifte af sit bo. Dette medfører, at skifteretten i stedet skal udpege en bobestyrer.

5. Der må ikke være risiko for, at arvingerne ikke gennemføre skiftet ordentlig og forsvarligt.

Særlige hensyn må ikke taler imod privat skifte, herunder eksempelvis arvingernes manglende betalingsevne.

Skifteretten kan afslå et privat skifte, hvis der er risiko for, at arvingen ikke vil dele arven på en korrekt måde, ikke vil opfylde deres forpligtelser over for skattemyndighederne eller ikke vil betale dødsboskat eller boafgifter.

6. Der gælder særlige regler, hvis der er udenlandske arvinger.

Hvis en arving er boende i udlandet skal der stilles bankgaranti eller lignende for de samlede boafgifters betaling. Alternativt skal den pågældende lade sig repræsentere af en anden arving, der er bosiddende i Danmark.

7. Arvingerne skal angive en person, som skal modtage henvendelse vedrørende det private skifte.

Hvis ovennævnte punkter er opfyldt, kan arvingerne få udleveret boet til et privat skifte. Hvis kravene for privat skifte ikke er opfyldt, vil skifteretten kontakte arvinger og vælge en autoriseret bobestyrer til at behandle dødsboet.

Du kan her læse mere om, hvad der rent praktisk sker ved et dødsfald →

Vi samarbejder om bobehandlingen

Dødsbobehandling kan være kompliceret. Med en dødsboadvokat kan du sikre, at alt går rigtigt til. MinAdvokat er specialister i arveret, så du er i trygge hænder.

1. Udfyld kontaktformularen

Når du har udfyldt kontaktformularen, vil advokaten kontakte dig for at aftale et uforpligtende telefonmøde med dig.

2. Telefonmøde med advokaten

På telefonmødet kan du stille alle dine spørgsmål, og advokaten vil fortælle dig om dine muligheder.

3. Boet behandles

Advokaten står for dødsbobehandlingen, som fx salg og opgørelse af boets aktiver og passiver. Du bliver løbende holdt orienteret.

4. Boopgørelsen færdiggøres

Når boets aktiver og passiver er opgjort udarbejder advokaten en boopgørelse, som viser arvens fordeling og afgifter.

5. Boopgørelsen godkendes

Boopgørelsen sendes først til din godkendelse. Herefter fremsendes den til Skifterettens og Skattestyrelsens gennemgang.

6. Udbetaling af arv

Når Skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen kan arven udbetales til dig. Samtidig betales eventuelle afgifter.

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Arver man afdødes gæld?

De privatskiftende arvinger påtager sig ikke en generel hæftelse over for afdødes gæld. Hvis der er gæld i dødsboet, vil denne blive betalt ud, inden at arven udbetales til arvinger.

Arvingerne hæfter dog for gælden, hvis de har delt boets værdier uden at opfylde de forpligtelse, der skulle dækkes af dødsboet.

Arvingerne bør derfor altid sørge for, at afdødes gæld er betalt, inden at afdødes øvrige værdier deles mellem arvingerne. Selv en delvis deling af værdierne kan medføre, at alle arvinger hæfter personligt for gælden.

Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at afdøde var insolvent, dvs. havde mere gæld end værdier, kan arvingerne frigøre sig for hæftelsen ved hjælp af den såkaldte udbakningsregel.

Udbakningsreglen medfører, at arvingerne kan slippe for at hæfte for afdødes gæld, hvis boet overgår til et bobestyrerbo, og hvis arvingen tilbagelevere det medtagne eller erstatter det modtagnes værdi. Anmodning om bobestyrerbehandling skal fremsættes kort tid efter, at det kan konstateres, at boet er insolvent.

Reglerne om hæftelse gælder også for betaling af bo- og tillægsboafgift, retsafgifter, boskat og afdødes eventuelle restskatter.

Sådan laver du et privat skifte: Guide fra A til Z

Efter et dødsfald skal der foretages en række praktiske og juridisk ting, som kan være yderst tidskrævende. De privatskiftende arvinger skal selv ordne de praktiske og økonomiske opgaver i dødsbobehandlingen. Arvingerne vælger dog ofte at få professionel bistand til arbejdet hos en dødsboadvokat.

Håndteringen af et privat skifte kan være meget kompliceret, og det er vigtigt, at du har styr på, hvordan dødsbobehandlingen sker korrekt. 

Du skal særligt huske følgende:

  • at overholde alle tidsfrister for dødsbobehandlingen, idet du i modsat fald risikerer, at boet overgår til en bekostelig bobestyrer
  • at betale alle afdødes regninger, da man i modsat fald risikerer at hæfte personligt for gælden
  • at beregne bo- og tillægsboafgift, samt dødsboskat korrekt, så arvingerne ikke selv hæfter for betalingen af disse.
  • at arven fordeles på en korrekt måde
  • at holde møde med skifteretten og kontakte Skattestyrelsen

Husk, at du altid kan søge rådgivning hos en dødsboadvokat.

Hvordan foretages et privat skifte fra start til slut?

1. Arvingerne bliver enige om at vælge et privat skifte.

Når en person dør, sker der automatisk en række ting fra de offentlige myndigheder.

Skifteretten modtager automatisk dødsanmeldelse og kontakter herefter den person, der er anført som kontaktperson på dødsanmeldelsen. Personen anmodes om at tage telefonisk kontakt med skifteretten, således det kan besluttes, hvordan boet skal skiftes.

Arvingerne skal i denne periode bliver enige, om dødsboet skal behandles som et privat skifte.

Der gælder særlige regler for umyndige og mindreårige arvinger →

2. Arvingerne indsende anmodning om privat skifte til skifteretten

Er der enighed blandt arvingerne til at foretage et privat skifte, skal arvingerne anmode skifteretten om privat skifte.

Anmodningen sker ved udfyldelsen af blanket om privat skifte. I blanketten skal der vælges en kontaktperson for dødsboet. Blanketten skal underskrives af alle arvinger eller af alle arvinger igennem en skiftefuldmagt. Derudover skal der indsendes en solvenserklæring fra mindst én af arvingerne. Blanketterne kan downloades på domstolenes hjemmeside her.

Hvis der er flere arvingerne kan det være mest hensigtsmæssigt, at én af arvingerne repræsenterer hele dødsboet. Dette kræver, at arvingerne giver denne person skiftefuldmagt. I modsat fald skal alle arvinger skrive under på alle dokumenter. Legatarer deltager ikke i bobehandlingen.

Anmodningen fremsendes til den skifteret, som behandler dødsboet efter den afdøde.

3. Skifteretten udleverer boet til privat skifte

Skifteretten behandler anmodningen om privat skifte hurtigst muligt. Hvis skifteretten godkender anmodningen, vil kontaktpersonen modtage en skifteretsattest. Skifteretsattesten er det juridiske dokument, der giver arvingerne ret til at råde over dødsboets ejendele.

Kontaktpersonen vil samtidig blive opkrævet en retsafgift på 1.500 kr., som i sidste ende skal betales af dødsboet. Hvis arvebeholdningen overstiger 1.500.000 kr., skal der betales en ekstra retsafgift på 1.500 kr. ved boets afslutning.

Samtidig med at skifteretten fremsender skifteretsattesten, indsætter skifteretten et proklama i Statstidende.

Proklama er en annonce, der efterlyser kreditorer og lignende, som den afdøde har gæld til. Efter offentliggørelse af proklama har kreditorer som udgangspunkt otte uger til at indsende deres krav. Hvis den afdøde er død efter d. 15. november 2022, skal alle krav anmeldes på Skifteportalen.

Hvis skifteretten afslår anmodningen om privat skifte, vil retten kontakte arvingerne og udpege en autoriseret bobestyrer til at stå for dødsbobehandlingen.

4. Arvingerne sørger for de praktiske og juridiske opgaver

Med skifteretsattesten må arvingerne handle på dødsboets vegne. Det er vigtigt, at arvingerne hurtigst muligt afmelder den afdødes abonnementer, medlemskaber og lignende. Lovpligtige forsikringer skal dog beholdes, indtil de ikke længere er nødvendige, eksempelvis efter et salg af afdødes hus.

Et dødsbo kan kun gøres op, hvis arvingerne kender alle afdødes værdier (aktiver) og afdødes gæld (passiver):

Afdødes værdier kan eksempelvis består af kontanter, bil, hus, værdipapirer, båd, sommerhus, dyre møbler, smykker osv.

Afdødes gæld kan eksempelvis være gæld til afdødes bank, begravelsesregningen, udestående hos købmanden, manglende lejebetalinger osv.

Alle aktiver skal opgøres til de beløb, som tingene ville kunne sælges for. Hvis arvingerne får vurderet genstande af en professionel, skal denne vurdering bruges.

Skattestyrelsen kan ændre den værdi, som arvingerne har fastsat ejendele til. De kan også bede skifteretten om at få en professionel til at vurdere handelsprisen.

Hvis den afdøde efterlod sig fast ejendom, der skal sælges, er det vigtigt, at arvingerne er opmærksomme på, at det private skifte skal afsluttes inden for et år efter dødsdagen. Dødsboet kan ikke afsluttes, før at ejendommen er solgt eller overtaget af en af arvingerne.

Er ejendommen ikke solgt inden for et år efter dødsfaldet er der to muligheder:

  1. Arvingerne kan overgive boet til et bobestyrerbo, hvor fristen for afslutning af boet er to år efter dødsfaldet. Det kræver, at alle afdødes værdier afleveres tilbage til boet. Derudover skal der betales løn for bobestyrerens arbejde.
  2. En eller flere af arvingerne kan vælge at overtage ejendommen med henblik på videresalg. Det anbefales, at man får bistand for en advokat til overdragelsen og værdiansættelsen, idet det kan få skattemæssige konsekvenser for de pågældende arvinger.

Det anbefales, at arvingerne ikke fordeler afdødes ejendele, før det er sikkert, at det private skifte kan afsluttes inden for et år fra dødsdagen.

Læs mere: Hvilke frister gælder i et privat skifte? →

5. Arvinger udarbejder en åbningsstatus

Når proklamafristen er udløbet skulle arvingerne gerne have et samlet overblik over den afdødes midler og gæld. Arvingerne kan se de anmeldte krav på Skifteportalen.

Arvingerne skal senest seks måneder efter dødsdagen (dog mindst to måneder efter udlevering af skifteretsattesten) indlevere en opgørelse over afdødes aktiver og passiver på dødsdagen til skifteretten. Dette kaldes også en åbningsstatus.

Alle arvinger skal underskrive åbningsstatussen eller vedlægge skiftefuldmagter. Den skal sendes i to eksemplarer til skifteretten. Det ene eksemplar sender skifteretten videre til Skattestyrelsen.

6. Arvingerne laver den endelige boopgørelse

En boopgørelse er en opgørelse over afdødes samlede værdi på opgørelsesdagen (skæringsdagen), når alt gæld er betalt og alle afdødes ejendele er solgt eller overtaget af arvingerne.

Boopgørelsen skal vise et præcist regnskab over hvilken gæld, der er indfriet, og værdien af afdødes ejendele, der enten er solgt eller overtaget af arvingerne. Alle afdødes udgifter og indtægter fra dødsdagen til opgørelsesdagen skal fremgå af opgørelsen. Opgørelsesdagen (skæringsdagen) kan arvingerne selv vælge fra dødsdagen og et år frem.

Boopgørelsen er en præcis oversigt over boets samlede værdi på opgørelsesdagen.

Boopgørelsen skal vise, hvordan afdødes ejendele (og værdien) er blevet delt mellem arvingerne. Arvingerne skal sørge for at fordelingen sker efter afdødes testamente eller arvelovens almindelige regler.

Du kan her prøve en gratis arvetest. Hvis afdøde ikke havde oprettet et testamente, kan du bruge den til at se, hvordan arven skal fordeles.

Arvingerne skal senest 15 måneder efter dødsdagen indsende boopgørelsen i to eksemplarer til skifteretten, som herefter sende det ene til Skattestyrelsens gennemgang.

7. Boopgørelsen godkendes af Skattestyrelsen og skifteretten

Skattestyrelsen skal inden for tre måneder tage stilling til, om værdiansættelserne i boopgørelsen skattemæssigt kan godkendes.

Hvis Skattestyrelsen godkender boopgørelsen, og dødsboet ikke er skattepligtigt, fremsender skifteretten en afgiftsberegning, som skal betales inden seks uger. Alle arvinger hæfter hver især for at betale afgifterne.

Du kan her læse mere om boafgift og arveafgift.

Hvis dødsboet er skattepligtig, skal der udfyldes et oplysningsskema for beskatningsperioden. Du kan her læse mere om skattepligtige boer →

Når boafgiften er betalt, så er dødsbobehandlingen slut. Arven kan herefter udbetales til arvingerne.

Vælg selv din bobestyrer

Hvad koster et privat skifte?

Det kan ofte betales sig at rådføre sig med en dødsboadvokat ved et privat skifte, da der er mange regler og faldgruber, arvingerne skal være opmærksom på.

Arvingerne bør altid bede dødsboadvokaten på forhånd at oplyse, hvad dødsbobehandlingen forventes at ville koste. Advokaten har pligt til at oplyse arvingerne om dennes prisforhold.

De samlede udgifter ved boets behandling, herunder advokathonorar, retsafgift m.v. betales af boet og indgår som passiver i dette inden beregning af boafgifter. Udgifterne er med andre ord ”fradragsberettigede”.

Dødsboadvokaterne hos MinAdvokat tilbyder altid et gratis indledende telefonmøde med arvingerne. På denne måde kan arvingerne høre om deres muligheder, og hvordan de bedst kan komme igennem dødsbobehandlingen. 

Mødet er uforpligtende, og arvingerne kan selv vælge, om de ønsker bistand fra dødsboadvokaten.

Du kan her læse mere om priser for dødsbobehandling →

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Hvilke frister gælder i et privat skifte?

I et privat skifte, er det vigtigt at arvingerne er opmærksomme på de lovpligtige frister. Du kan her se en oversigt over det vigtigste frister i det private skifte.

Datoer i privat skifte

Hvor lang tid tager et privat skifte?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et privat skifte tager. Dette afhænger af, hvor kompliceret dødsboet er, og hvor meget der skal foretages.

Det har særligt betydning, om der er særlige omstændigheder. Det kunne eksempelvis være forhold, der skal behandles af offentlige myndigheder, eller særlige aktiver, der skal sælges, herunder fast ejendom.

Det er ikke muligt at afslutte et privat skifte, før at proklamafristen på otte uger er udløbet.

I et privat skifte skal boopgørelsen være indsendt til skifteretten og Skattestyrelsen inden 15 måneder efter dødsdagen. Et privat skifte vil derfor normalt være afsluttet inden for 15 måneder efter dødsdagen. Skattestyrelsen har som udgangspunkt tre måneder til at godkende værdiansættelserne i boopgørelsen.

Gratis telefonmøde med en dødsboadvokat

MinAdvokat tilbyder et gratis telefonmøde med arvingerne, om hvordan de bedst kan komme videre med dødsboet.

Udfyld nedenstående kontaktformular for at blive ringet op.

Du kan ringe alle hverdage ml. kl. 9-15 på tlf.: 8618 6846 eller skrive pr. e-mail: kk@askt.dk.

Medlem af advokatsamfundet
Anbefalet af FamilieAdvokaten.dk
Vores advokatkontor
Klaus Kjær

Klaus Kjær

Advokatfuldmægtig med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: kk@askt.dk