Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Dødsbo i udlandet

Flere og flere danskere har formue i udlandet ved sin død. Det rejser en række spørgsmål ved dødsfaldet, idet reglerne er forskellige fra land til land. I Dødsboskifteloven er der fastsat regler for, hvor og hvordan dødsboer skal behandles i Danmark.

I hvilket land behandles dødsboet?

Når en person går bort efterlades der en række værdier og eventuel gæld. Dette kaldes for dødsboet. Ejendelene skal fordeles mellem afdødes arvinger. 

Det er som udgangspunkt reglerne i afdødes bopælsland, der bestemmer, hvordan bobehandlingen skal foregå, og hvordan arven skal fordeles. Havde afdøde bopæl (hjemting) i Danmark, skal dødsboet behandles i den retskreds, hvor afdøde boede. Hvis afdøde derimod havde sin bopæl i udlandet, vil dette lands regler være gældende.

I de fleste EU-landene gælder Arveretsforordningen. Forordningen har indført et såkaldt europæisk arvebevis, der giver arvingerne mulighed for at dokumentere deres rettigheder som arvinger i andre EU-lande. Det danske retsforbehold gør dog, at forordningen ikke finder anvendelse i Danmark. Den kan alligevel have betydning for de danskere, der bor i et andet EU-land.

Hvis du er arving i et udenlandsk dødsbo, kan det være en fordel at kontakte en advokat i det pågældende land. Den danske ambassade i landet vil oftest kunne hjælpe med at finde en lokal advokat. Du kan på Udenrigsministeriets hjemmeside læse mere om arv og skifte.

Du kan her se en oversigt over arvereglerne i de forskellige EU-lande

Hvordan behandles et udenlandsk dødsbo?

Når en nærtstående dør, er der mange ting, der skal tages stilling til. Dette gælder ikke mindst, når dødsfaldet sker i et andet land.

I Danmark vil man normalt kontakte en bedemand, som bistår med papirarbejdet og registreringen af dødsfaldet. Herefter kontakter skifteretten afdødes kontaktperson.

Ved dødsfald i udlandet, skal man i stedet kontakte de lokale myndigheder, således at der kan udfyldes en dødsattest.

Arv fra udlandet: Hvor meget skal man betale i boafgift?

Arv i Danmark bliver som udgangspunkt pålagt en boafgift på 15 % og i nogle tilfælde yderligere 25 % af tillægsboafgift til staten. Denne afgift skal betales, hvis den afdøde var bosiddende i Danmark på dødstidspunktet. Arvingernes bopæl har ikke betydning for, om der skal betales boafgifter i Danmark.

Hvis afdøde var bosiddende i udlandet, er arven derimod som udgangspunkt fritaget for afgift til den danske stat. Der gælder dog undtagelser til dette:

  1. Hvis afdøde havde fast ejendom i Danmark ved sin død
  2. Hvis afdøde havde en formue tilknyttet et fast driftssted i Danmark
  3. Hvis afdødes formue er en del af et skifte i Danmark (det er alene denne del af formuen, der er omfattet af afgiften)

Det er uden betydning for undtagelserne, om afdøde var dansk statsborger – afdødes nationalitet har med andre ord ingen betydning.

Det afgørende for afgiftspligten i Danmark er, om afdødes havde sin bopæl i Danmark ved sin død.

Det er skifteretten, der træffe beslutning, om afdøde havde bopæl i Danmark.

Hvis du er arving til en udenlandsk person, bør du kontakte en advokat i det pågældende land for at høre nærmere om afgiftsreglerne i dette land.

Vi samarbejder om bobehandlingen

Dødsbobehandling kan være kompliceret. Med en dødsboadvokat kan du sikre, at alt går rigtigt til. MinAdvokat er specialister i arveret, så du er i trygge hænder.

1. Udfyld kontaktformularen

Når du har udfyldt kontaktformularen, vil advokaten kontakte dig for at aftale et uforpligtende telefonmøde med dig.

2. Telefonmøde med advokaten

På telefonmødet kan du stille alle dine spørgsmål, og advokaten vil fortælle dig om dine muligheder.

3. Boet behandles

Advokaten står for dødsbobehandlingen, som fx salg og opgørelse af boets aktiver og passiver. Du bliver løbende holdt orienteret.

4. Boopgørelsen færdiggøres

Når boets aktiver og passiver er opgjort udarbejder advokaten en boopgørelse, som viser arvens fordeling og afgifter.

5. Boopgørelsen godkendes

Boopgørelsen sendes først til din godkendelse. Herefter fremsendes den til Skifterettens og Skattestyrelsens gennemgang.

6. Udbetaling af arv

Når Skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen kan arven udbetales til dig. Samtidig betales eventuelle afgifter.

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Danske dødsboer med udenlandske aktiver

Et dødsbo, der behandles i Danmark, kan omfatte udenlandske aktiver. Det kan eksempelvis være fast ejendom i udlandet eller pensionsopsparinger fra andre lande. Det vil med andre sige, at et dansk dødsbo typisk vil inddrage alle danske og udenlandske aktiver.

Et dansk dødsbo vil altid være afgiftspligtig i Danmark. Der skal derfor betales boafgift (arveafgift) til den danske stat.

I nogle situationer kan man opleve, at andre lande også kræve en afgift for så vidt angår aktiver i det pågældende land. Der er dog ofte mulighed for at fratrække den udenlandske afgift i den danske boafgift, således at der ikke betales dobbeltafgift af de samme aktiver.

Arvinger i udlandet

Det har som udgangspunkt ingen betydning, at arvingerne er bosiddende i udlandet. Det er alene afdødes forhold, der har betydning for dødsbobehandlingen.

I dødsboer med udenlandske arvinger, vil det være fordelagtigt at få bistand fra en dansk dødsboadvokat, da de formelle dokumenter til skifteretten skal udfyldes korrekt. De udenlandske arvinger kan derfor med fordel give skiftefuldmagt til advokaten, der herefter kan sørge for papirarbejdet.

Hvis den udenlandske arving ikke ønsker at lade sig repræsentere af en dødsboadvokat eller en anden danskboende arving, skal den pågældende stille sikkerhed for betaling af boafgift. Dette følger af den danske boafgiftslov.

Gratis telefonmøde med en dødsboadvokat

MinAdvokat tilbyder et gratis telefonmøde med arvingerne, om hvordan de bedst kan komme videre med dødsboet.

Udfyld nedenstående kontaktformular for at blive ringet op.

Du kan ringe alle hverdage ml. kl. 9-15 på tlf.: 8618 6846 eller skrive pr. e-mail: kk@askt.dk.

Medlem af advokatsamfundet
Anbefalet af FamilieAdvokaten.dk
Vores advokatkontor
Klaus Kjær

Klaus Kjær

Advokatfuldmægtig med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: kk@askt.dk