Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Arveafgift og boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

Du kan her læse mere om skat ved dødsfald →

Nogle arvinger er dog fritaget for at betale afgift overhovedet:

Afgiftsfri 0 %

Arv, der tilfalder:

 • din eventuelle efterlevende ægtefælle
 • visse organisationer med et almennyttigt formål

er afgiftsfritaget. Alle øvrige arvinger skal betale boafgift og/eller tillægsboafgift.

Boafgift 15 %

Alle andre arvinger end efterlevende ægtefæller og almennyttige organisationer skal betale boafgift på 15%:

 • Dine børn, stedbørn og deres afkom. Også adoptivbørn og bortadopterede børn er omfattet.
 • Svigerbørn
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år
 • Din samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig)
 • Dine forældre. Svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er ikke omfattet af bestemmelsen.
 • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.

Kun de ovennævnte personer er fritaget fra også at skulle betale tillægsboafgift.

Tillægsboafgift 36,25%

En række arvinger skal tillige betale tillægsboafgift. Denne afgift beregnes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den beregnede boafgift 15 % fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

Tillægsboafgift skal betales af alle arvinger, der ikke direkte er fritaget for afgiftspligten.

Ud over din eventuelle efterlevende ægtefælle og almennyttige organisationer, der helt er fritaget for afgift, omfatter den fritagne personkreds alle de ovennævnte personer (børn, svigerbørn mv., se ovenfor).

Det vil med andre ord sige, at eksempelvis

 • søskende
 • nevøer, niecer
 • bedsteforældre og stedforældre
 • din samlevers børn (medmindre barnet har boet hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og barnets ophold hos dig er begyndt, inden barnet fyldte 15 år), og
 • alle andre, du f.eks. begunstiger i dit testamente

skal betale tillægsboafgift oveni ovennævnte boafgift.

Testamente eksempel

Fordeling og betaling af afgifterne

Afgifterne beregnes på baggrund af den arv, der tilfalder de forskellige arvinger. Det vil sige, at boafgiften beregnes af den arv, der tilfalder arvinger, som skal betale boafgift, mens tillægsboafgiften beregnes af den arv, der tilfalder arvinger, som skal betale tillægsboafgift.

Et eksempel kan illustrere det:

Eksempel: Du opretter et testamente, hvor du efterlader dine værdier til en almennyttig organisation, din datter og din bror. Hvordan vil afgifterne blive beregnet?

Svar: Tillægsboafgiften vil blive beregnet af arven til din bror, mens boafgiften vil blive beregnet af arven til din datter og din bror.
Der vil ikke blive beregnet afgift af arven til den almennyttige organisation.

Afgifterne fradrages i arven til de respektive arvinger, og den almennyttige organisation vil således få udbetalt hele organisations andel af arven efter dig. Din datter vil få udbetalt sin andel efter fradrag af boafgift, og din bror vil få udbetalt sin andel efter fradrag af både boafgift og tillægsboafgift.

De samlede afgifter fratrækkes inden udbetaling af arven og indbetales til Skifteretten. Boafgiften beregnes som 15% af arven efter dig, dog sådan, at der gives et bundfradrag, der udgør 333.100 kr. (2024-tal). Bundfradraget udgjorde 321.700 i 2023.

Det vil med andre ord sige, at der skal betales boafgift med 15% af den arv, der overstiger 333.100 kr. (2024-tal). Er der tale om skifte af uskiftet bo efter den længstlevendes død, er der 2 bundfradrag.

Der er ingen bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften på 25%, men til gengæld må man fratrække selve boafgiftsbeløbet (de 15%) fra bobeholdningen, før tillægsboafgiften beregnes.

Hvor meget er arveskat og arveafgift

Kan boafgiften blive lavere?

Der er ikke mange muligheder for at reducere boafgiften, men jeg vil nævne to:

 • For det første kan du reducere den samlede afgift, hvis du vælger at give børn og børnebørn gaver i levende live. Hvis du holder dig under de afgiftsfri bundgrænser, som er på 74.100 kr. (2024-sats) årligt pr. barn og barnebarn pr. år, bliver der hverken tale om gave- eller boafgift. Du kan læse mere nyttig viden om gaveafgift via menuen ovenfor.
 • For det andet har du mulighed for at reducere afgifterne og derved forøge den udbetalte arv efter dig, hvis du er i den situation, at du i dit testamente vil betænke en eller flere personer, som skal betale både boafgift og tillægsboafgift (f.eks. din niece og nevø). Disse arvinger vil få mere i arv, hvis en velgørende organisation også arver efter dig og betaler alle afgifter – læs mere om den såkaldte “30%-løsning”.

Der er tale om forholdsvis komplicerede afgiftsregler, så kontakt MinAdvokat.dk, hvis du ønsker nærmere rådgivning om, hvorvidt dette passer til dine konkrete ønsker.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten

Hvad har andre bestemt i deres testamenter?

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.