Vi er klar til at hjælpe dig

Med Min Advokat får du:

Bestil din fuldmagt i dag

headerarrow

Bestil en fuldmagt

https://fuldmagt.minadvokat.dk/

Fuldmagt til ægtefælle

https://fuldmagt.minadvokat.dk/

Fuldmagt til barn

https://fuldmagt.minadvokat.dk/

Fuldmagt til anden

Fuldmagt

Hvem skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det?

Med en fuldmagt giver du en person, du har tillid til (eksempelvis ægtefælle eller børn), bemyndigelse til at handle på dine vegne.


Hos MinAdvokat.dk kan du få advokathjælp til at oprette en fuldmagt. Bestilling foregår via et særligt spørgeskema. Prisen for en fuldmagt er kr. 2.250 inkl. moms. Skal din ægtefælle eller samlever have en tilsvarende fuldmagt, koster den blot kr. 500 yderligere – se priser.

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, hvormed du giver en anden (typisk en slægtning eller ven) ret til at træffe bestemte beslutninger og handle på dine vegne. Den person, som du giver disse rettigheder til, kaldes en ”fuldmægtig”. Du kaldes ”fuldmagtsgiveren”. Fuldmagt kaldes også for ”generalfuldmagt”, ”værgefuldmagt”, ”fremtidsfuldmagt” eller “vedvarende fuldmagt”. I det følgende vil betegnelsen fuldmagt blive benyttet.

Hvad må fuldmægtigen gøre?

At oprette en fuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det betyder blot, at en anden person også kan handle på dine vegne.

Så længe du er i stand til at give instrukser, skal den anden person følge dine beslutninger og handle i din interesse. Du deler kort sagt dine beføjelser med en anden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen. Ved at oprette en vedvarende fuldmagt, kan du vælge at give fuldmægtigen ret til at disponere på dine vegne, herunder f. eks. til følgende:

  • At disponere på dine vegne over dine penge, hæve checks m.v.
  • At sælge eller pantsætte din faste ejendom eller din andelslejlighed
  • At indgå kontrakter på dine vegne, f. eks. købekontrakter, lejekontakter

En fuldmagt bør udfærdiges individuelt, således at den er tilpasset til netop dine ønsker. Dette kan advokaterne hos MinAdvokat gøre for dig.

Hvem behøver en fuldmagt?

De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette en vedvarende fuldmagt.

Hvis du ikke opretter en fuldmagt og du bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, kan det blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for dig, således at du kommer under værgemål. Dette indebærer, at din formue skal administreres efter de strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål.  Dine likvide midler og værdipapirer skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og din værge skal have statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Hvordan vælger man en fuldmægtig?

Den person, som du ønsker at give fuldmagten til, får visse pligter og ansvar. Den væsentligste pligt for fuldmægtigen er, at vedkommende skal handle i din interesse. Selv om fuldmægtigen forventes at handle i din interesse og at bruge dine penge og ejendom til din fordel, har vedkommende en høj grad af frihed til at gøre som vedkommende skønner bedst. Derfor er det afgørende, at du vælger en person, som du kan stole på, når du udpeger vedkommende til din fuldmægtig.

Før du vælger en fuldmægtig, bør du spørge dig selv: Stoler jeg på personen? Forstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? Vil personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv? Er personen villig til at bruge den tid og det arbejde, som er nødvendigt for at udføre hvervet som fuldmægtig? Er personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon? Har personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen sørge for at få bistand fra eksperter?

Det kan ofte være en god idé at indsætte flere personer til at udføre hvervet som fuldmægtige, således at de varetager dine interesser i fællesskab og enighed.

En anden mulighed er at udpege nogle (andre) nærtstående personer, som fuldmægtigen kan spørge til råds. En fuldmægtig skal holde dine midler adskilt fra sine egne. Fuldmægtigen må ikke begunstige sig selv ved sine handlinger. Fuldmægtige skal opbevare dokumentation (og evt. føre regnskab) for de handlinger, vedkommende foretager sig på dine vegne.

Hvordan opretter man en fuldmagt?

  1. Indtast dit navn, fuldmægtigens navn og dine ønsker omkring fuldmagtens udøvelse i det særlige spørgeprogram vedrørende fuldmagter. Anfør ved bestillingen (under “særlige bemærkninger”), hvis I er et ægtepar eller samlevende par, der ønsker 2 enslydende fuldmagter.
  2. Herefter udformer advokaten et udkast til fuldmagt og sender den til dig med posten.
  3. Når du har læst udkastet, kan der afholdes et telefonmøde, hvor dine spørgsmål kan blive besvaret af advokaten og dine eventuelle tilføjelser kan blive skrevet ind.
  4. Når fuldmagten er udformet, skal den underskrives foran to neutrale vidner eller en notar for at være gyldig. Den originale fuldmagt kan du enten opbevare selv eller straks give til fuldmægtigen, hvis vedkommende skal benytte den med det samme.

Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt?

Nej. For at kunne oprette en fuldmagt, skal du være ved din fornufts fulde brug og forstå konsekvenserne af, hvad du skriver under på.

Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at underskrive mit navn?

Ja. Hvis du er ved din fornufts fulde brug, men fysisk er ude at stand til at skrive din underskrift, vil ethvert tegn, som du sætter med den intention, at det skal være din signatur, være acceptabelt.

Kan jeg tilbagekalde en vedvarende fuldmagt?

Ja. Hvis du ikke længere ønsker, at den udpegede fuldmægtig skal stå for dine sager, har du retten til at tilbagekalde fuldmagten, så længe du er ved din fornufts fulde brug.

Gælder en vedvarende fuldmagt efter jeg dør?

Nej. En vedvarende fuldmagt ophører ved din død. Derefter er det dit testamente (eller arveloven), der regulerer fordelingen af dit bo. En vedvarende fuldmagt kan ikke træde i stedet for oprettelsen af et testamente.

Skal fuldmægtigen føre regnskab?

Ja. Udgangspunktet er, at en fuldmægtig skal føre regnskab. Du kan ved udfærdigelsen af fuldmagten angive nærmere, i hvilket omfang, at din fuldmægtig skal gemme bilag, føre regnskab – og eventuelt, om regnskabet hvert år skal sendes til en udenforstående, eksempelvis et familiemedlem.

Får en fuldmægtig betaling?

Det afhænger af, hvad du anfører i fuldmagten. Du kan i fuldmagten give tilladelse til, at fuldmægtigen kan refundere sig selv sine direkte udgifter. Du kan også anføre, om vedkommende skal have et rimeligt honorar. Bestemmelsen kan uddybes med en beløbsstørrelse eller en beregningsmetode, eventuelt med en årlig regulering.

Er der alternativer til vedvarende fuldmagter?

Ja, værgemål ifølge værgemålsloven er et alternativ. De fleste foretrækker dog selv at udforme en vedvarende fuldmagt.

En fuldmagt skal udformes omhyggeligt, således at der tages stilling til alle relevante spørgsmål. Hos MinAdvokat.dk er vi advokater med erfaring i skræddersyning af vedvarende fuldmagter, således at de passer til fuldmagtsgiverens ønsker.

Prisen for oprettelsen af en fuldmagt er kr. 2.250 inkl. moms. Prisen inkluderer korrespondance med dig pr. brev eller e-mail, afholdelse af et eller flere telefonmøder efter dit ønske, individuel tilretning af fuldmagten, indtil den er efter dine ønsker og fremsendelse af den endelige fuldmagt, parat til underskrift.

Vidste du dette?