Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Aktivering af fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten får først virkning, når den sættes i kraft ved hjælp af en særlig procedure. Dette kan ske, når fuldmagtsgiveren ikke længere selv kan varetage sine forhold – typisk på grund af sygdom eller lignende. 

Vejledning til aktivering af fremtidsfuldmagt

For at sætte fremtidsfuldmagten i kraft skal der indsendes en anmodning til Familieretshuset. Det kan enten gøres af dig selv eller din udpeget fremtidsfuldmægtig. Hvis du har flere fremtidsfuldmægtige, skal de indsende en fælles anmodning. 

Krav om underretning til dig og dine pårørende

Anmodningen skal drøftes med dig, forinden den indsendes til Familieretshuset, medmindre det er dig selv, der indsender den. Hvis du er i stand til at forstå betydningen af ikraftsættelsen og modsætter dig, kan fremtidsfuldmagten ikke aktiveres. 

Den person, der indsender anmodningen, skal skrive under på, at anmodningen er drøftet med dig. Hvis det ikke har været muligt, skal dette begrundes over for Familieretshuset. 

Dine nærmeste pårørende skal underrettes om, at personen indsender anmodningen til Familieretshuset. Personen skal skrive under på, at dette er sket.

Krav om lægeerklæringen 

Familieretshuset kan ikke tage stilling til anmodningen om ikraftsættelsen, hvis ikke der er vedlagt en lægeerklæring.

Lægeerklæringen kan indhentes hos din praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge. Erklæringen kan sammen med dig indhentes af den person, som du har udpeget som fremtidsfuldmægtigPersonen kan som udgangspunkt ikke indhente erklæringen uden at inddrage dig.

Hvis du har spørgsmål til lægeerklæringen, er du velkommen til at kontakte os, og så hjælper vi dig gerne. Du kan også læse mere om lægeattester på
Læger.dk.

I praksis vil det ofte foregå ved, at du giver samtykke til, at personen indhenter lægeerklæringen, eller at I sammen møder op hos lægen til en konsultation. Hvis din fremtidsfuldmægtig har betalt udgiften til lægeerklæringen, vil personen som udgangspunkt få refunderet udgiften af dine midler.  

Familieretshuset kan kun i særlige tilfælde se bort fra kravet om lægeerklæring. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis dine helbredsforhold kan dokumenteres på en anden måde. 

Det praktiske om indsendelse af anmodning

I praksis skal man via Familieretshusets hjemmeside indsende anmodningen samt lægeerklæringen. Du skal samtidig betale et gebyr på 1.010 kr. (2024-tal)

Når Familieretshuset har modtaget anmodningen med lægeerklæringen, vil de foretage en vurdering af, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er til stede.

I forbindelse med vurderingen foretager Familieretshuset en undersøgelse af:

  • om fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, og
  • om din helbredsmæssige situation taler for ikraftsættelsen.

Når Familieretshuset foretager sin undersøgelse vil de inddrage samtlige omstændigheder vedrørende din aktuelle helbredstilstand. Der vil i denne forbindelse blive lagt særligt vægt på lægeerklæringen. Familieretshuset kan vælge at indhente flere oplysninger om dine forhold. 

Familieretshuset kan herefter vælge at sætte fremtidsfuldmagten i kraft eller at afslå dette, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Årsagen til et afslag vil ofte skyldes én eller flere af følgende omstændigheder:

  1. Fremtidsfuldmagten er oprettet forkert, således den er ugyldig.
  2. Indholdet i fremtidsfuldmagten er ikke lovligt.
  3. Dine helbredsforhold kan ikke begrunde ikraftsættelsen.
  4. Der er tvivl om din fremtidsfuldmægtiges evner. 

Familieretshuset kan vælge at sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft. De kan også vælge at starte en værgemålssag, hvis det vurderes, at du har behov for dette. 

Sådan bruger man fremtidsfuldmagten i praksis

Har Familieretshuset afgjort, at betingelserne er opfyldt, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft. Dette indebærer, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen. 

Personbogen er et offentligt register. Både offentlige myndigheder og private (såsom banker) vil derfor hurtigt kunne sikre sig, at der er en fremtidsfuldmagt til stede, når din fremtidsfuldmægtig henvender sig.

Din fremtidsfuldmægtig vil eksempelvis kunne henvende sig til din bank eller en ejendomsmægler, såfremt dit hus på et tidspunkt skal sælges, fordi at du skal på plejehjem eller lignende. 

Tilsyn over din fremtidsfuldmægtig

Så længe din fremtidsfuldmagt er aktiveret, har Familieretshuset tilsynskompetencen over din fremtidsfuldmægtig.

Der er tale om et såkaldt “hvilende tilsyn”, hvilket vil sige, at Familieretshuset kan indlede en tilsynssag, såfremt de ved henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på mistænkelige forhold, som kan stride mod dine interesser.

En sådan tilsynssag kan i yderste konsekvens medføre, at fremtidsfuldmagten sættes ud af kraft. Dette kan resultere i, at der i stedet iværksættes en værgemålssag, hvor der føres et “aktivt” tilsyn.

Hvis du ønsker et mere aktivt tilsyn af din fremtidsfuldmægtig, kan du bestemme dette i din fremtidsfuldmagt. Du kan udpege en eller flere personer til at føre tilsynet. Dette kan eksempelvis være din advokat/revisor eller en anden person, som du har tillid til.

Du kan selv bestemme, hvilke beføjelser tilsynet skal have. Du kan eksempelvis bestemme, at det private tilsyn kun kan lave indberetninger til Familieretshuset, eller at tilsynet kan bestemme, at fremtidsfuldmagten skal tilbagekaldes helt eller delvist. Dette skal i givet fald ske ved meddelelse til Familieretshuset. 

Ophør af en aktiveret fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten ophører, når du afgår ved døden. Fremtidsfuldmagten kan også ophøre, såfremt du kommer under værgemål. Dette gælder kun, hvis værgemålet omhandler de forhold, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

Hvis din fremtidsfuldmægtig frasiger sig rollen som din fuldmægtig eller selv bliver underlagt en fremtidsfuldmagt eller et værgemål, vil fremtidsfuldmagten ophøre, medmindre du har udpeget andre fremtidsfuldmægtige, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige.

Familieretshuset eller dit private tilsyn kan desuden tilbagekalde din fremtidsfuldmagt, hvis der er tvivl om din fremtidsfuldmægtiges evner til at varetage dine interesser. Familieretshuset kan i denne situation tage initiativ til at indlede en sag om værgemål, hvis det er til dit bedste. 

Find mere information om fremtidsfuldmagt her.

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten