Ønsker du at overdrage sommerhuset til dine børn på fordelagtige vilkår?

Hos MinAdvokat får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Gældsbreve til udredning af købesum
 • Fast pris på 6.750 kr. inkl. moms.
Overdragelse af fast ejendom i familien

Skal sommerhuset overdrages til næste generation?

Overdragelsen kan via MinAdvokat.dk ske til en særlig fordelagtig familiepris og på særdeles lempelige vilkår, uden at det udløser gaveafgift.

Hvad er en familiehandel?

En familiehandel er kendetegnet ved, at det sjældent er en “hushandel” på almindelige markedsvilkår – oftest er der et element af gaveoverdragelse mellem parterne – typisk forældre og børn.

Gaven ønskes imidlertid givet på vilkår, der sikrer at lovgivningens regler om gaveafgift overholdes. Dermed undgås, at der skal betales 15% gaveafgift til staten af gavens værdi.

Ofte gives gaven/gaverne derfor over en vis periode.

                                                                    

Gaver + rentefri familielån

En del af købesummen kan straks afvikles som en gave, idet der er mulighed for, at forældrene hvert år afgiftsfrit kan forære deres børn gaver (i 2019 er beløbsgrænsen kr. 65.700 pr. forælder).

Til dækning af resten af købesummen udstedes der et gældsbrev – et såkaldt rente- og afdragsfrit familielån. Når der herefter næste gang er mulighed for at give en afgiftsfri gave, kan forældrene vælge at forære børnene afdrag på gælden som gave.

Fortsætter gavmildheden i nogle år, vil lånet til sidst være indfriet. Hele ejendommen vil dermed være overdraget til næste generation, uden at det har udløst gaveafgift.

Forældre og bedsteforældre har mulighed for at give gaver på denne måde, medens søskende ikke kan give hinanden gaver (uden indkomstbeskatning af gaven.)

Det kan ikke anbefales at overdrage ejendomme, hvori den ældre generation fortsat skal blive boende, idet der i så fald kommer et skattemæssigt aspekt ind i sagen.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er kr. 6.750 inkl. moms.

Prisen omfatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale.
 • Telefonmøde til gennemgang af udkastet og besvarelse af samtlige spørgsmål, der måtte være. På telefonmødet drøfter vi også det vigtige spørgsmål om gældsovertagelse.
 • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede.
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til at underskrive.
 • At vi står for den tinglysningsmæssige ekspedition og beder dig om at underskrive det med digital signatur/NemID – eller via en fuldmagt, du har givet til os.
 • Gældsbreve & gavebreve.
 • Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten, hvilket udgør en fast afgift på 1.660 kr. + en yderligere værdiafgift på 0,6% af det overdragnes værdi.

Hvad skal huset koste?

SKAT accepterer, at du sælger en fast ejendom – f. eks. dit sommerhus – til en favorabel pris, hvis salget sker til eksempelvis dine børn.

Den gunstige pris må dog ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%, medmindre helt særlige omstændigheder kan bevises med en sagkyndig vurdering. Dette fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra d. 17.11.1982.

Prisen bør ikke altid fastsættes til denne pris – er der eksempelvis andre arveberettigede børn, som ikke skal være medejere af ejendommen? Hvis det ønskes, at alle børn arver lige meget i sidste ende, bør dette medtages ved overvejelserne om prisen – vi kan eventuelt rådgive herom, udfærdige testamente m.v. (Testamente er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel).

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger (evt. indscannet og fremsendt pr. e-mail):
 • Adresse på ejendommen (vi finder selv matrikelnummer).
 • Pantehæftelser på ejendommen.
 • Oplysning om ønsket overtagelsesdag.
 • Billedlegitimation fra dig i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år.
 • CPR-nummer på samtlige parter.
 • Oplysning om, hvorvidt alle parter har NemID – eller om vi skal have en fuldmagt til at stå for tinglysningen i stedet.

Samejeoverenskomst

Det er en god idé at oprette en samejeoverenskomst, hvis der er flere personer, der overtager sommerhuset i fællesskab.

I en samejeoverenskomst kan det reguleres, hvorvidt de enkelte samejere må sælge eller pantsætte deres andel af ejendommen uden tilladelse fra de øvrige, hvorledes brugsretten til sommerhuset skal fordeles, samt hvad der skal ske, hvis en af samejerne ønsker at forlade samejet.

Vi kan bistå med udfærdigelse af en samejeoverenskomst. Samejeoverenskomst er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel, men afregnes efter tidsforbrug. I de fleste tilfælde koster en samejeoverenskomst kr. 2.250 inkl. moms, når den oprettes i forbindelse med en familiehandel.

Ejerpantebrev

Hvis der ønskes sikkerhed for gælden, kan der oprettes et ejerpantebrev. Vi kan vejlede nærmere om dette emne i forbindelse med, at vi drøfter sagen i øvrigt. Såfremt ejerpantebrevet oprettes i forbindelse med en familiehandel, er prisen kr. 3.250 (momsfrit), hvortil kommer tinglysningafgifter til staten: 1.660 i fast afgift + 1,5% af pantebrevets hovedstol.

Bestilling

Hvis du ønsker bistand til en familiehandel, vil vi bede dig anføre kontaktoplysninger herunder.

Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere om sagen ved at udfylde nedenstående formular.

Når du har klikket på “Bliv kontaktet”, modtager advokaten dine kontaktoplysninger og vil snarest kontakte dig.

Andre kunder mener

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-16. Vi hjælper gerne.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.