Hvis din ægtefælle skal være eneejer eller medejer af huset, skal der tinglyses en overdragelsesaftale

Hos MinAdvokat får du:

  • En individuelt udformet overdragelsesaftale
  • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
  • Fast pris på 3.250 kr. inkl. moms.

Hvis du forærer din ægtefælle (en del af) en fast ejendom er det stadigvæk nødvendigt at oprette en overdragelsesaftale, der skal tinglyses i Tingbogen.

Såfremt gaven skal være særeje, er det ligeledes påkrævet, at der oprettes en ægtepagt.

Hvorfor overdrage ejendom mellem ægtefæller?

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at overdrage ejendommen til sin ægtefælle – forskellige typeeksempler er listet nedenfor:

Formindske arv til børn:

Ikke sjældent ønsker en ægtefælle, at den anden registreres som eneejer af den faste ejendom, så børnenes tvangsarv bliver (endnu) mindre.

Hvis ægtefællerne opretter testamente, vil arven til længstlevende ægtefælle i sig selv være 15/16 (93,75 %) af den samlede fælles formue. Længstlevende beholder desuden egne pensioner og modtager førstafdødes pensioner som begunstiget.

Hvis der laves ejendomsoverdragelse, så førstafdøde intet ejer OG samtidig oprettes ægtepagt om særeje for længstlevende, vil førstafdødes børn intet arve af ejendommens værdi. Længstlevendes arveandel af ejendommen forøges således fra ca. 94 % til 100 %. Denne stigning modsvares dog af et fald fra 50 % af ejendommens værdi til 0 % ved en evt. skilsmisse.

Denne mindre stigning i arveandelen af den faste ejendommen står ikke mål med den potentielle risiko ved skilsmisse, hvorfor en sådan løsning ikke er anbefalelsesværdig.

Etablering af sameje

Hvis ejendommen af en eller anden grund alene er registreret i den ene ægtefælles navn, kan det være et ønske at få begge ægtefæller registreret som ejere i lige sameje – således at de ejer 50 % hver.

En sådan ordning med ejendommen i lige sameje indebærer desuden, at parterne kan lave ægtepagt om særeje og testamente og derved opnå, at længstlevende ægtefæller beholder 31/32 (ca. 97%)  af ejendommens værdi ved førstafdødes død uden den potentielle risiko som omtalt ovenfor.

Insolvens

I henhold til konkurslovens regler kan en gave til en nærtstående omstødes, hvis gavegiveren er eller bliver insolvent.

Det er med andre ord ikke muligt at overdrage ejendommen til sin ægtefælle, hvis man er eller bliver insolvent (går konkurs).

Hvis man derimod f.eks. er i gang med at stifte virksomhed og man ønsker at sikre familiens bolig, hvis virksomheden – mod forventning – går konkurs, eller der bliver rettet krav mod stifteren, kan det være fornuftigt at sørge for, at den anden ægtefælle er registreret som eneejer.

Hvad skal advokaten bruge for at kunne gå videre med overdragelsen?

Advokaten skal bruge følgende:

  • Adresse på ejendommen (vi finder selv matr.nummeret).
  • Cpr-numre og fulde navne på ægtefællerne
  • Oplysning om, hvorvidt ægtefællerne har NemID eller ønsker at udstede tinglysningsfuldmagt?

Hvad er inkluderet i prisen, når man bestiller en overdragelsesaftale?

Prisen for advokathjælp til overdragelsesaftalen er kr. 3.250 inkl. moms, og indbefatter:

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Tlf. møde og emailkorrespondance indtil aftalen er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • Evt. udarbejdelse og registrering af tinglysningsfuldmagt.
  • Tinglysning med henblik på berigtigelse i Tingbogen

Herudover kommer tinglysningsafgift til staten: Ægtefællen skal betale almindelig tinglysningsafgift, d.v.s. fast afgift på 1.660 kr. + en yderligere værdiafgift på 0,6% af den senest offentliggjorte ejendomsværdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.
I dette tilfælde skal der betales 1.660,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 7.660,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede, ikke den faste afgift)

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.

Værdiafgiften på 0,6% af overdragelsessummen bortfalder dog, såfremt du opretter rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.</id=”bestil6″>

Bestilling

Hvis du ønsker bistand til en gaveoverdragelse, vil vi bede dig anføre kontaktoplysninger herunder.

Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere om sagen ved at udfylde nedenstående formular. 

Når du har klikket på Bestil, modtager advokaten din bestilling og laver et udkast til overdragelsesaftale.
Du får det tilsendt pr. e-mail om ca. 10 dage, sammen med en uddybende forklaring. Du får samtidig en faktura på, som du kan betale via netbank. 

Andre kunder mener

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-16. Vi hjælper gerne.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.