Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Familielån + gaver

For de meget gavmilde kan rentefri familielån kombineres med efterfølgende gaver i form af afdrag på lånet, hvis det ønskes.

Hvis der ydes gaver udover 71.500 kr. (2023-sats) til eksempelvis børn eller børnebørn, skal der betales yderligere 15 pct. i gaveafgift (se mere om gaveafgift). 

Ønsker man at være mere gavmild, kan man med fordel benytte reglerne om rentefri familielån og reglerne om afgiftsfri gaver – men det kræver, at man holder tingene adskilt:

  1. Yd et pengelån
  2. Giv senere en afgiftsfri gave i form af afdrag på lånet
  3. Giv hvert af de følgende år endnu en årlig gave i form af afdrag på lånet indtil gælden er indfriet

Kun din gavmildhed og likviditet sætter grænser for, hvor store rentefri familielån, du kan yde til børn, børnebørn m.v.

Det er afgørende, at gældsbrevet er formuleret korrekt og det anbefales, at man får advokatbistand til dette.

Eksempel: Det er væsentligt, at gældsbrevet/ lånedokumentet ikke indeholder bestemmelser om, at du som långiver “agter at give afdragsfri gaver indtil lånet er tilbagebetalt” eller lignende.

En direkte sammenkædning af rentefri familielån og afgiftsfri pengegaver vil udløse gaveafgift på 15% af hele beløbet med fradrag af bundbeløbet kr. 71.500 (2023-sats) det første år, da der i denne situation er ydet en gave på hele beløbet allerede ved afgivelsen af gaveløftet.

Familielån skabelon

Giv senere en afgiftsfri gave i form af afdrag på lånet

Når lånet er ydet, står det herefter långiveren frit for i løbet af de følgende kalenderår at forære låntageren en gave på 71.500 kr. – sådan mere spontant hen ad vejen. Gaven kan benyttes til at afdrage på gælden.

Du kan således – hvis din gavmildhed fortsætter – lidt efter lidt nedbringe din formue og dermed den arv, som dit barn skulle have betalt boafgift på 15% af. Skulle hele lånet ikke være tilbagebetalt inden barnet arver, er det kun den del af lånet, der ikke er afdraget, der skal betales boafgift af.

Det er ikke en betingelse, at gaven og afdraget ydes kontant. En gave kan godt bestå i, at en långiver eftergiver lånet delvist via en påtegning eller tillæg til gældsbrevet. 

Ydelsen af en gave i form af et afdrag på et lån kan for så vidt dokumenteres ved, at gaven noteres bag på gældsbrevet (med dato og underskrift fra både gavegiver og gavemodtager). 

Vores anbefaling er dog, at man som gavegiver laver et særskilt dokument som tillæg til gældsbrevet. I dette særskilte dokument kan gaven (afdraget) beskrives nærmere, og eventuelt kan gavegiveren bestemme vilkår om, at gaven skal være særeje for modtageren.

Når du bestiller et gældsbrev hos MinAdvokat følger der også et “tillæg til gældsbrev” med, hvori du kan dokumentere eventuelle senere afgiftsfrie gaver i form af eftergivelse af gælden.

Bestil gældsbrev om rentefrit familielån →

 

Hvis du har flere børn: vær opmærksom på, at du favoriserer det ene barn

Hvis du har flere børn, og et af børnene f.eks. låner 400.000 kr., som du efterfølgende eftergiver over nogle år via gaver til barnet, vil det som nævnt ikke blive anset for en afgiftspligtig gave. Vær dog opmærksom på, at det stadigvæk er en gave – måske endda en betydelig gave – set i andres øjne.

Eksempelvis vil modtagerens søskende kunne føle sig for forbigåede.

Sidder du i uskiftet bo, kan det desuden samlet set blive betragtet som gaver, der står i misforhold til boets formue, og dermed overtræder arvelovens regler, på trods af, at de enkelte gaver hver især var fritaget for gaveafgift.

Denne forskelsbehandling mellem søskende kan være velbegrundet – men hvis det ikke var intentionen, bør de øvrige børn kompenseres økonomisk i form af eksempelvis en højere arvelod i et testamente.

Du har også mulighed for at lade afdragene på lånet være arveforskud i stedet for gaver. Hvis et beløb er ydet som arveforskud, har modtageren accepteret, at beløbet senere vil blive fratrukket i arven.

Gaver og arveforskud er ikke det samme, selvom de to ord nogen gange anvendes som synonymer af andre end advokater. 

Ønsker du advokatbistand til at yde pengegaver, give arveforskud eller udlåne penge rente- og afdragsfrit til familien, hjælper vi gerne. Advokatrådgivningen er inkluderet i den faste pris, når du bestiller et dokument hos Minadvokat.dk.

Du kan gå videre og bestille gældsbrev til rentefrit familielån her →

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.

Folk spørger også om:

Der er ikke nogen øvre beløbsgrænse for, hvor meget du må låne/udlåne. Der er en grænse for, hvad der kan ydes i årlige pengegaver uden gaveafgift, men det er noget andet end lån.

Du kan eventuelt læse mere om den juridiske forskel mellem gaver, lån og arveforskud.

Lånet skal som udgangspunkt betales tilbage, når enten långiveren eller låntageren dør. Hvis det er långiveren, der dør, og låntageren selv er arving, vil låntageren typisk vælge at arve sin egen gæld, dvs. udtage restgælden som en del af sin arvelod.

De øvrige arvinger vil modtage andre aktiver/kontanter i stedet – de stilles således ikke økonomisk ringere. Låntageren skal betale sædvanlig boafgift af gælden, helt ligesom hvis det var ethvert andet aktiv. 

Det er ikke et krav, at afdrag overføres via banken eller i kontanter.

Vil du som långiver yde en gave til låntageren i form af et afdrag på lånet, kan du udmærket gøre dette skriftligt, og dokumentere dette ved begge parters underskrift og datering.

Der medfølger et særskilt “tillæg til gældsbrev” (gavebrev), hvis du bestiller et gældsbrev via MinAdvokat.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten