Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Den Nordiske Ægteskabskonvention

Herunder kan du læse den gældende arvelov i sin helhed. Loven trådte i kraft den 1.januar 2008.

I. Ægteskab

Artikel 1

Søger en statsborger i en kontraherende stat prøvelse af ægteskabsbetingelserne eller lysning hos en af de andre staters myndigheder, prøves hans ret til at indgå ægteskab efter loven i denne stat, såfremt en af parterne er bosat der, og ellers efter loven i den stat, hvor han har statsborgerret. Den sidstnævnte lov skal dog altid anvendes, når den pågældende anmoder derom. Skal retten til at indgå ægteskab prøves efter statsborgerlandets lov, kan vedkommende myndighed kræve, at retten godtgøres ved ægteskabsattest udstedt af statsborgerlandets myndigheder.

Kræves der ved prøvelse af ægteskabsbetingelserne i en kontraherende stat ikke samtykke fra forældrene eller værgen til ægteskabet efter denne stats lov, skal prøvelsen for en part, der er bosat i en anden af de kontraherende stater, ske under iagttagelse af, hvad loven i den pågældende stat bestemmer om krav om et sådant samtykke.

Om prøvelsen og lysningen gælder i øvrigt loven i den stat, som vedkommende myndighed tilhører.

Artikel 2

Har prøvelse af ægteskabsbetingelserne eller lysning fundet sted hos en kontraherende stats myndighed, kan vielse, så længe prøvelsen eller lysningen er gyldig, foretages af en anden kontraherende stats myndighed uden fornyet prøvelse eller lysning. Dette gælder, uanset om parterne har statsborgerret i en kontraherende stat.

Om vielsen gælder i øvrigt loven i den stat, som vielsesmyndigheden tilhører.

Artikel 3

Formueforholdet mellem ægtefæller, som er og ved ægteskabets indgåelse var statsborgere i en kontraherende stat, bedømmes efter loven i den af staterne, hvor ægtefællerne bosatte sig ved ægteskabets indgåelse.

Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden kontraherende stat og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat.

Artikel 3 a

Ægtefæller, som er omfattet af artikel 3, kan aftale, at loven i en kontraherende stat, hvor en af dem er bosat eller er statsborger ved aftalens indgåelse, skal anvendes på deres formueforhold. En sådan lovvalgsaftale kan også indgås før ægteskabet.

Hvis den ene ægtefælle eller begge ægtefæller under ægteskabet har bosat sig i en anden kontraherende stat, kan ægtefællerne også aftale, at loven i den kontraherende stat, hvor de begge senest var bosat samtidig, skal anvendes.

Artikel 3 b

En ægtefælles beføjelse til at råde over fast ejendom, det som kan ligestilles hermed, eller over bolig skal altid bedømmes efter loven i den kontraherende stat, hvor den ligger.

Artikel 3 c

En ændring af hvilket lands lov, som finder anvendelse på ægtefællernes formueforhold, er uden betydning for retsvirkningerne af retshandler indgået før ændringen.

Gyldigheden af bestemmelserne i en ægtepagt bedømmes efter loven i den kontraherende stat, som skal anvendes på ægtefællernes formueforhold, når spørgsmålet bliver aktuelt.

Artikel 4

En lovvalgsaftale eller en ægtepagt mellem ægtefæller, som er omfattet af artikel 3 og 3 a, skal anses for gyldig med hensyn til formen i hver og en af de kontraherende stater, hvis den, da den blev indgået, opfyldte formkravene i

1) den lov, som efter artikel 3 eller 3 a var gældende for ægtefællernes formueforhold,

eller

2) loven i en kontraherende stat, hvor begge ægtefæller eller en af dem var statsborgere.

Hvis loven ikke indeholder formkrav for lovvalgsaftaler, bedømmes gyldigheden af en sådan aftale efter formkravene for ægtepagter.

Enhver af staterne kan over for tredjemand gøre gyldigheden af en lovvalgsaftale eller en ægtepagt betinget af, at aftalen eller ægtepagten er registreret i overensstemmelse med den der gældende lov.

Artikel 4 a

Hvis ægtefæller, der er omfattet af artikel 3, senere har bosat sig i en stat, som ikke er kontraherende, finder konventionens bestemmelser om ægtefællernes formueforhold ikke anvendelse.

Artikel 5

Begæring om bosondring mellem sådanne ægtefæller, som omhandles i artikel 4, afgøres i den stat, hvor begge ægtefæller er bosat. Er de bosat i forskellige stater, afgøres begæringen i den stat, hvor den ægtefælle, mod hvem kravet er rettet, har bopæl, eller hvis han er bosat i Finland, i den stat, hvis lov efter artikel 3 er bestemmende for ægtefællernes formueforhold.

Artikel 6

Artiklerne 3-5 angår ikke ægteskaber, hvis retsvirkninger efter loven i nogen af de pågældende stater skal bedømmes efter den ældre ægteskabslovgivning.

Artikel 7

Spørgsmål om separation eller skilsmisse mellem ægtefæller, som er statsborgere og har sædvanligt opholdssted i de kontraherende stater, afgøres i den stat, hvor

1) ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted,

2) ægtefællerne senest samtidig har haft deres sædvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig opholder sig dér,

3) ægtefællerne er statsborgere,

4) sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted,

5) en af ægtefællerne, i tilfælde af fælles begæring, har sit sædvanlige opholdssted,

6) sagsøgeren har sit sædvanlige opholdssted, hvis vedkommende har opholdt sig dér i mindst et år umiddelbart forud for indgivelsen af begæringen, eller

7) sagsøgeren har sit sædvanlige opholdssted, hvis vedkommende har opholdt sig dér i mindst seks måneder umiddelbart forud for indgivelsen af begæringen og er statsborger i den pågældende stat.

Myndighederne i en kontraherende stat, hvor der er truffet afgørelse om separation, er kompetente til at meddele skilsmisse på grundlag af en sådan separation.

Artikel 8

I forbindelse med et spørgsmål om separation eller skilsmisse kan samme eller anden myndighed også behandle spørgsmål om midlertidig ophævelse af samlivet og deling af formuen. Der kan endvidere træffes afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, såfremt

1) barnet er ægtefællernes fælles barn, og

2) barnet har sit sædvanlige opholdssted i den stat, hvor spørgsmålet om separation eller skilsmisse tages under behandling.

Har barnet ikke sit sædvanlige opholdssted i den stat, hvor spørgsmålet om separation eller skilsmisse tages under behandling, kan der i denne stat alligevel træffes afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl samt samvær, såfremt

1) barnet har sit sædvanlige opholdssted i en kontraherende stat,

2) barnet er ægtefællernes fælles barn, og mindst en af ægtefællerne har forældremyndigheden over barnet,

3) ægtefællerne har accepteret, at spørgsmålet afgøres i denne stat, og

4) det er bedst for barnet, at spørgsmålet behandles i denne stat.

I sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær skal kompetencen efter stk. 1 og 2 udøves i overensstemmelse med Haag-konventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser, særlig dennes artikel 3 og 16.

Artikel 8 a

Indbringes et spørgsmål efter artikel 7 eller 8 mellem de samme parter for kompetente myndigheder i forskellige kontraherende stater, skal den myndighed, ved hvilken sagen er blevet anlagt senere, på embeds vegne afvise sagen til fordel for den første myndighed.

Sager om henholdsvis separation og skilsmisse anses for at angå samme spørgsmål ved anvendelsen af stk. 1.

Artikel 9

Ved de i artiklerne 7 og 8 nævnte afgørelser anvendes i hver kontraherende stat den dér gældende lov. Afgørelse om deling af formuen træffes dog altid efter den lov, som ifølge artikel 3 er bestemmende for ægtefællernes formueforhold.

Separation, som er meddelt i en af staterne, giver i de andre stater samme ret til skilsmisse som en dér meddelt separation.

I en kontraherende stat, hvor der ikke findes regler om separation, men hvor skilsmisse i visse tilfælde er betinget af en forudgående betænkningstid, har ægtefæller, der er blevet separeret i en anden kontraherende stat, og som derefter har levet adskilt i et tidsrum, der svarer til betænkningstiden, og ikke har genoptaget samlivet, ret til at blive skilt uden forudgående betænkningstid.

Artikel 10

Er der opnået separation mellem ægtefæller, på hvis formueforhold loven i en kontraherende stat, hvor der ikke findes regler om separation, skal anvendes, skal formue, som en ægtefælle erhverver efter separationen, være hans særeje, og gældsansvaret beregnes efter forholdene ved separationen. Iøvrigt finder bestemmelserne i den pågældende stat om bodeling efter skilsmisse tilsvarende anvendelse.

Dør en ægtefælle efter opnået separation, der fortsat består, skal separationen sidestilles med en skilsmisse for så vidt angår den efterlevende ægtefælles ret til arv efter afdøde efter loven eller testamente, når loven i en kontraherende stat, hvor der ikke findes regler om separation, skal anvendes.

II. Adoption

Artikel 11

Vil en statsborger i en af de kontraherende stater, som er bosat i en af disse, adoptere en person, der har statsborgerret i en af staterne, skal tilladelsen søges i den stat, hvor adoptanten er bosat.

Artikel 12

Ved afgørelsen af ansøgningen anvendes i hver stat den der gældende lov. Er den, som skal adopteres, under 18 år, og er han bosat i den stat, hvor han har statsborgerret, må ansøgning dog ikke bevilges i en anden stat, forinden vedkommende børnetilsynsmyndighed i statsborgerlandet har haft adgang til at ytre sig.

Artikel 13

Spørgsmål om ophævelse af adoptivforhold, som består mellem statsborgere i de kontraherende stater, og som er stiftet i en af disse, afgøres i den stat, hvor adoptanten er bosat, eller, hvis han ikke har bopæl i nogen af de kontraherende stater, i den stat, hvor adoptivbarnet er bosat.

Ved afgørelsen anvendes i hver stat den der gældende lov.

III. Værgemål

Artikel 14

Værgemål for mindreårig statsborger i en af de kontraherende stater, som er bosat i en af de andre, hører under myndighederne i sidstnævnte stat, medmindre værgemål allerede udøves i en af de andre stater ved født eller beskikket værge.

Det samme gælder om umyndiggørelse og værgemål for en umyndiggjort.

Artikel 15

Midlertidig værge kan beskikkes, og andre midlertidige foranstaltninger kan træffes i enhver af staterne.

Artikel 16

De afgørelser, som omhandles i artiklerne 14 og 15, træffes i hver stat efter der gældende lov.

Artikel 17

Om umyndighedens virkninger i formueretlig henseende og om værgens beføjelser gælder loven i den stat, hvor værgemålet udøves.

Denne bestemmelse gælder ikke evnen til at indgå veksel- eller checkforpligtelser.

Artikel 18

Et værgemaål kan efter forhandling mellem vedkommende ministerier overføres til en af de andre stater, såfremt den umyndige har bosat sig der, eller det af andre grunde findes hensigtsmæssigt.

Artikel 19

Spørgsmål om ophævelse af umyndiggørelse, som er besluttet i en af de kontraherende stater, skal, hvis den umyndiggjorte er statsborger i en af disse, afgøres i den stat, hvor værgemålet udøves.

Ved afgørelsen anvendes i hver stat den der gældende lov.

Artikel 20

Bliver en statsborger i en af de kontraherende stater umyndiggjort i en af de andre, eller bliver umyndiggørelsen ophævet, skal der uden ophold sendes meddelelse til vedkommende ministerium i den stat, hvor han har statsborgerret.

Artikel 21

Bestemmelserne i artiklerne 1719, og 20 finder tilsvarende anvendelse, når en statsborger i en af de kontraherende stater, der er bosat i Danmark og ikke allerede er umyndiggjort i en af staterne, sættes under lavværgemål i Danmark.

Dette værgemål er ikke til hinder for umyndiggørelse i en af de andre stater, hvor vedkommende bosætter sig.

IV. Almindelige bestemmelser

Artikel 22

Administrative og retskraftige judicielle afgørelser, som i en af de kontraherende stater er truffet i overensstemmelse med artiklerne 5781113141519 eller 21, skal have gyldighed i de andre stater uden særlig stadfæstelse og uden prøvelse af afgørelsens rigtighed eller myndighedens kompetence. Det samme gælder retskraftige judicielle afgørelser, der er udfærdiget i en af staterne, og som vedrører ugyldighed eller omstødelse af et ægteskab mellem statsborgere i en kontraherende stat.

Artikel 23

Denne konvention skal ratificeres, og ratifikationerne udveksles i Stockholm, såsnart ske kan.

Konventionen træder i kraft den 1. januar eller den 1. juli, som følger efter udvekslingen af ratifikationerne.

Enhver af staterne kan i forhold til hver af de andre opsige konventionen med en frist af 6 måneder til ophør en 1. januar eller en 1. juli.

Til bekræftelse heraf har de respektive befuldmægtigede undertegnet nærværende konvention og forsynet den med deres segl.

Udfærdiget i Stockholm, i et eksemplar på hvert af følgende sprog: Dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk og for det svenske sprogs vedkommende i to tekster, en for Finland og en for Sverige, den 6. februar 1931.

 

Justitsministeriet, den 10. april 1954

Hans Hækkerup