Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

สนิ กอ่ นสมรส คอื อะไร?

Læs denne tekst på dansk
Read this text in english

คือทรัพย์สินส่วนตัวที่คู่สมรสทำข้อสัญญาตกลงกันเป็นทางการว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของส่วนตัวของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ซึ่งเมื่อเกิดการแยกกันหรือหย่าร้างกันขึ้นทรัพย์สินนั้นจะไม่มีการแบ่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสัญญาข้อตกลงนี้จะต้องเขียนเป็นใบรับรองที่เรียกว่า สัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรส และได้รับการจดทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสองประเภทเกี่ยวกับสินก่อนสมรส: สินก่อนสมรสอย่างสมบูรณ์ และการมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทรัพย์สินก่อนสมรส

ในการหย่าร้างและในระหว่างที่มีการกินอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยา ผลลัพธ์เกี่ยวกับสินก่อนสมรสคล้ายคลึงกันทั้งสองประเภท คือจะไม่มีการแบ่งปันของสินก่อนสมรส (ถ้าหากว่า) มีการแยกหรือมีการหย่าร้างขึ้น

ความแตกต่างที่ประจักษ์ก็คือการตาย ถ้าผู้ตายมีลูก

เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกซึ่งกันหรือกันไหม หากผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตก่อน ถ้าเราได้จัดทำสินก่อนสมรส?

คู่สมรสยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าเราได้ทำสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสเกี่ยวกับสินก่อนสมรส ประเภทของสินก่อนสมรสเป็นลักษณะชี้ขาด ว่าผลกระทบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของมรดกมีอะไร

หากคุณมีความปรารถนาที่จะรู้ว่า เมื่อเราเสียชีวิต แต่ต้องการที่จะได้รับมรดก “มากที่สุด” หลังจากคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก่อน ก็จะต้องทำเป็น “การมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทรัพย์สินก่อนสมรส” ซึ่งเป็นประเภทของสินก่อนสมรสที่ถูกต้อง และจะต้องมีการสร้างพินัยกรรมเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับมรดกตกทอดมากที่สุดหลังจากผู้ที่เสียชีวิตก่อน – สัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรส เกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทรัพย์สินก่อนสมรส คือพื้นฐานสำหรับความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ

ถ้าตรงกันข้าม ซึ่งมีความปรารถนาว่าเราจะไม่ได้รับมรดกอะไรจากกันและกัน (มรดกนี้จะต้องตกไปเป็นของเฉพาะลูกของตัวเอง) ก็คือสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสเกี่ยวกับสินก่อนสมรสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะมีการทำสินก่อนสมรสอย่างสมบูรณ์ พวกคุณก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากกันและกัน ถ้ามรดกทั้งหมดจะตกทอดถึงลูกๆ สัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสจะต้องสร้างเสริมพินัยกรรมด้วย ว่าคู่สมรสยอมสละมรดกสืบทอดซึ่งกันและกัน

เราจะทำสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสในประเทศเดนมาร์ก หรือจะทำในประเทศไทย?

สถานที่ที่บอกชัดเจนสำหรับการทำสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสนั้นจะต้องสร้างที่ “ภูมิลำเนาของชายในช่วงเวลาของการแต่งงาน” ถ้าผู้ชายมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรในประเทศเดนมาร์กในช่วงเวลาของการแต่งงาน ก็เพราะฉะนั้นสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสจะต้องจัดทำขึ้นในประเทศเดนมาร์ก

มันไม่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นในที่อยู่อาศัยของภรรยา สัญชาติของภรรยา หรืออื่น ๆ จะจัดทำที่ไหนก็ได้

เราควรจะทำสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสก่อนที่จะแต่งงาน หรือจะต้องรอจนกว่าหลังจากที่เราได้แต่งงานแล้ว?

มันไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายว่า สัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสนั้นจะถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานกัน แต่หลายคนที่เลือกจดทะเบียนสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเข้าสู่การแต่งงานกัน นี้เป็นเพราะพวกเขา “โดยอัตโนมัติ” ได้รับการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของในทรัพย์สินร่วมกัน เมื่อคุณแต่งงานถ้าไม่ได้ทำข้อสัญญา (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) ข้อตกลงเกี่ยวกับสินก่อนสมรสก่อนหน้านี้

เราสามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูที่สามีให้แก่ภรรยาเมื่อหย่ากัน ฯลฯ ในสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสไหม?

ในสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสนั้นเราสามารถตัดสินใจเลือกประเภทของสินก่อนสมรส และขอบเขตของสินก่อนสมรส ว่าควรจะมีแบบไหน

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะนำกฎข้อบังคับเป็นจำนวนเงินแทรกเข้าไปในประโยค ยกตัวอย่างเช่นค่าเลี้ยงดูที่สามีให้แก่ภรรยาเมื่อหย่ากัน ในสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรส

ในสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสนั้นจะต้องแปลเป็นภาษาไทยไหม?

มันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจถ้อยคำและเนื้อหาของสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรส ถ้าภรรยาไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจในภาษาเดนมาร์ก มันเป็นสิ่งจำเป็นว่าสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสจะต้องแปลเป็นภาษาที่ภรรยาเข้าใจ

ราคาค่าการแปลไม่รวมอยู่ในราคาของ 3.750 โครนเน่อร์ แต่เราสามารถนำเสนอราคาคงที่คือ 2.000 โครนเน่อร์สำหรับการแปลสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสเป็นภาษาไทย

คุณยังสามารถหาคนแปลด้วยตัวของคุณเองก็ได้ หากคุณต้องการแปลเอกสารนี้ แน่ละ เอกสารนี้จะต้องแปลอย่างถูกต้อง – และควรจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะได้ใช้เอกสารแสดงหรือพิสูจน์

ข้อตกลงระหว่างคู่สมรสในเรื่องทรัพย์สมบัติในประเทศไทยคืออะไร?

โดยทั่วไประบบจุดเริ่มต้น ข้อตกลงระหว่างคู่สมรสในเรื่องทรัพย์สมบัติในประเทศเดนมาร์กเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของในทรัพย์สินร่วมกัน มันก็คล้ายคลึงกันกับข้อตกลงระหว่างคู่สมรสในเรื่องทรัพย์สมบัติของประเทศไทย กฎเกณฑ์ของเดนมาร์กเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของในทรัพย์สินร่วมกันหมายความว่า คุณต้องแบ่งสินทรัพย์ที่มีคุณค่าหรือประโยชน์ทั้งหมดในกรณีที่มีการหย่าร้างกัน ซึ่งรวมถึงสิ่งที่คุณมีเป็นเจ้าของก่อนที่คุณจะได้แต่งงาน ตามกฎหมายของประเทศไทยจะมีการแตกต่างระหว่าง “ทรัพย์สินร่วมกันที่มีหลังแต่งงานแล้ว” และ “ทรัพย์สินส่วนบุคคล” ทรัพย์สินร่วมกันที่มีหลังแต่งงานแล้วจะถูกแบ่งออก และทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวสามารถเก็บไว้นอกส่วนคือไม่ต้องแบ่งกัน ทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาระหว่างสมรสควร (แต่ว่า) ที่จะต้องแบ่งปันกัน เนื่องจากทรัพย์สินนี้ได้รับการพิจารณาเป็นทรัพย์สินร่วมกันที่มีมาหลังแต่งงานแล้ว

จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม – ในเมื่อคู่สมรสของฉันที่จะมีมาในช่วงเร็ววันนี้ไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน?

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องนำไปใช้เวลาจะจดทะเบียนสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรสก็จะเป็นโมฆะ

หากภรรยา (ยัง) ไม่มีหมายเลขเลขบัตรประจำตัวประชาชน อาจจะได้ทำการมอบอำนาจให้แก่ทนายความ ซึ่งหลังจากนั้นทนายความก็สามารถเซ็นชื่อเข้าสู่ระบบในนามของภรรยาของเขา

ถ้าภรรยาไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทนายความยังจะต้องได้รับสำเนาหนังสือเดินทางของเธอซึ่งจะต้องใช้ในการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม – ในเมื่อคู่สมรสของฉันที่จะมีมาในช่วงเร็ววันนี้มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่ไม่มี NemID?

ถ้าคู่สมรสไม่มี NemID เราสามารถทำหนังสือรับมอบอำนาจให้แก่ทนายความจะได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้นทนายความก็สามารถเซ็นชื่อเข้าสู่ระบบในนามของภรรยาของเขา

จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม – ในเมื่อคู่สมรสของฉันที่จะมีมาในช่วงเร็ววันนี้ ไม่มีใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศ?
มันไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องของการชอบด้วยกฎหมายสำหรับสัญญาข้อตกลงกันก่อนสมรส ว่าภรรยามีใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศเดนมาร์ก แต่ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศนั้นเป็นลักษณะชี้ขาดสำคัญที่คู่ชีวิต(สามีภรรยา) จะได้รับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน