Vil en gaveægtepagt sikre os mod mine fremtidige kreditorer?

Hej MinAdvokat.

Jeg har læst nogle af svarene om gaveægtepagter på jeres website – bl.a. dette om hvad forskellen er på skøde og gaveægtepagt – og jeg overvejer at oprette en gaveægtepagt med min kone:

Grunden er, at jeg er medejer af en I/S registeret virksomhed, og hvis der engang skulle ske noget med virksomheden, så som den går i betalingsstandsning eller konkurs, ønsker jeg ikke, at det skal gå ud over familien.

Jeg har et hus sammen med min kone til en værdi af 2.600.000 kr. og så har vi en bil, hvor banken har pant.

Vil det være nok med en oprettelse af en gaveægtepagt?

Tak.

Tak for dit spørgsmål.

En gaveægtepagt må være det rigtige i jeres tilfælde. Du kunne overveje, om også din andel af bilen skal overgå til din hustru.

Jeg går ud fra, at I ikke tidligere har oprettet nogen ægtepagt, og at I derfor har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab, og ejendommen bør også fortsat blive i formuefællesskabet, men blot under din hustrus bodel – som dine kreditorer ikke kan rejse krav imod, så længe ægteskabet består.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du efter overdragelsen af din andel af huset ikke længere utvivlsomt er i stand til at betale dine kreditorer, er der mulighed for at dine nuværende kreditorer kan rejse krav mod din hustru i medfør afretsvirkningslovens § 33, som lyder således:

 

§ 33. Har den ene ægtefælle givet den anden ægtefælle en gave, kan den, som da havde fordring på overdrageren, hvis fuld dækning hos denne må anses uopnåelig, holde sig til den anden ægtefælle for værdien af det overførte, medmindre det bevises, at overdrageren beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Er der ydet delvis vederlag, fradrages dette i værdien. Den anden ægtefælle er dog fri for ansvar, når han beviser, at de overførte genstande er gået tabt uden hans skyld.

Stk. 2. Nærværende paragraf kommer ikke til anvendelse med hensyn til de i § 30, stk. 1, 2. pkt., nævnte gaver.

 

 

Der er endvidere mulighed for, at gaven kan omstødes efter reglerne i konkursloven, navnlig § 64, som lyder således:

 

§ 64. Gaver, som er fuldbyrdet senere end seks måneder før fristdagen, kan fordres omstødt.

Stk. 2. Gaver, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end et år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. For gaver til skyldnerens nærstående gælder samme regel, hvis gaven er fuldbyrdet senere end to år før fristdagen.
Stk. 3. Undtaget fra omstødelse er lejlighedsgaver og lignende gaver og understøttelser, som ikke stod i misforhold til skyldnerens kår.

 

 

I behøver ikke at oprette særeje samtidig med overdragelsen.

Ved bestilling via MinAdvokat.dk udgør advokathonoraret for oprettelse og den tinglysningsrelaterede ekspedition af en gaveægtepagt om fast ejendom kr. 3.950 inkl. moms, hvortil kommer tinglysningsafgiften. Se mere om bestilling af gaveægtepagt her.

I kan via spørgeprogrammet indtaste jeres ønsker, børnenes navne osv, hvorefter jeg vil udfærdige udkast til dokumenterne og sende dem til jer med posten.

Herefter kan vi tage en snak i telefonen og drøfte jeres rettelser, kommentarer og spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Vidste du dette?