Tinglysning af ægtepagter

Tinglysning er en offentlig registrering af ægtepagtens indhold.

Ægtepagten er kun gyldig, hvis den tinglyses.


1. Er tinglysning nødvendig?

Hvis man som ægtefæller får udfærdiget en ægtepagt om særeje, om deling af pensioner eller en gaveægtepagt, er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot underskriver dokumentet. Det følger af lov om ægteskabets retsvirkninger § 37, at en ægtepagt skal tinglyses, førend den er gyldig mellem parterne.

Tinglysning har siden den 21. marts skulle foregå digitalt via tinglysning.dk, som føres af Tinglysningsretten i Hobro.

2. Skal gaveægtepagter tinglyses to steder?

Vær opmærksom på, at gaveægtepagter både skal tinglyses i Den Digitale Personbog og i Den Digitale Tingbog, såfremt gaven omhandler fast ejendom. Et typeeksempel på dette er, hvis manden overdrager sin halvpart af boligen til sin kone.

3. Hvor stor er afgiften?

Når ægtepagten tinglyses, skal der betales en afgift til staten på 1.660,00 kroner – såkaldt “tinglysningsafgift”. 

Hvis der er tale om en overdragelse, der vedrører fast ejendom, skal der betales to gange tinglysningsafgift, dvs. 3.320,00 kroner samt et gebyr på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.

I dette tilfælde skal der betales 3.320,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 9.320,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede, ikke den faste afgift)  

Hvis gaveoverdragelsen vedrører andet end fast ejendom, skal tinglysning alene ske i Den Digitale Personbog, og der skal derfor alene betales én tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.

4. Vi tager hånd om tinglysningen

Hvis I bestiller en ægtepagt via MinAdvokat, vil vi sørge for at varetage mest muligt af den tinglysningsmæssige ekspedition. Dette inkluderer blandt andet alt kommunikation til og fra Tinglysningsretten, herunder “uploading” af ægtepagten til og fra tinglysning.dk samt prøvetinglysnings af ægtepagten.

Såfremt en af jer ikke har NemID (eller dansk cpr.nr.) udarbejder vi også en tinglysningsfuldmagt – som skal underskrives foran to uvildige vidner – og fremsender denne til tinglysningsretten på jeres vegne.

 

Vidste du dette?