Hvorfor oprette en fuldmagt?

Med en fuldmagt giver du en person, du har tillid til (eksempelvis ægtefælle eller børn), bemyndigelse til at handle på dine vegne.

Hvem behøver en fuldmagt?

De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette en fuldmagt.

Hvis du ikke opretter en fuldmagt og du bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, kan det blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for dig, således at du kommer under værgemål. Dette indebærer, at din formue skal administreres efter de strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål. Din formue skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og din værge skal have statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Hedder det også en fremtidsfuldmagt?

Det har altid været muligt at oprette en fuldmagt – og siden 2017 er det også blevet muligt at registrere en ”fremtidsfuldmagt”. Formålet med de to typer fuldmagter er det samme – at udpege en anden person til at handle på dine vegne.

De to fuldmagtstyper adskiller sig primært ved, hvornår de træder i kraft. En ”klassisk” fuldmagt træder i kraft straks, den er underskrevet. En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når Statsforvaltningen har modtaget en anmodning herom vedlagt lægeudtalelse.

Hvilken type fuldmagt skal man vælge?

Det mest hensigtsmæssige er typisk at kombinere de to fuldmagtstyper. Derved får du fordelene fra begge fuldmagtstyper: Du sikrer, at fuldmagten får virkning straks, at du/fuldmægtigen skønner det passende, samtidig med at du får fuldmagten registreret som fremtidsfuldmagt via notaren – hvilket giver en tryghed for, at omverden kan stole på, at fuldmagten er lavet korrekt.

De to fuldmagtstyper kan i praksis skrives sammen i et dokument. Erfaringsmæssigt foretrækker de fleste dette frem for ”kun” en fremtidsfuldmagt. Ring eller skriv, hvis du ønsker at høre mere om dette.

Hvad må fuldmægtigen gøre?

At oprette en fuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det betyder blot, at en anden person også kan handle på dine vegne.

Så længe du er i stand til at give instrukser, skal den anden person følge dine beslutninger og handle i din interesse. Du deler kort sagt dine beføjelser med en anden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen. Ved at oprette en fuldmagt, kan du vælge at give fuldmægtigen ret til at disponere på dine vegne, herunder f. eks. til følgende:
• At disponere på dine vegne over dine penge, benytte netbank m.v.
• At sælge eller pantsætte din faste ejendom eller din andelslejlighed
• At indgå kontrakter på dine vegne, f. eks. købekontrakter, lejekontakter m.v.

Hvordan vælger man en fuldmægtig?

Den person, som du ønsker at give fuldmagten til, får visse pligter og ansvar. Den væsentligste pligt for fuldmægtigen er, at vedkommende skal handle i din interesse.

Derfor er det afgørende, at du vælger en person, som du kan stole på, når du udpeger vedkommende til din fuldmægtig.

Før du vælger en fuldmægtig, bør du spørge dig selv: Stoler jeg på personen?

Forstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? Vil personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv? Er personen villig til at bruge den tid og det arbejde, som er nødvendigt for at udføre hvervet som fuldmægtig? Er personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon? Har personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen sørge for at få bistand fra eksperter?

Det kan ofte være en god idé at indsætte flere personer til at udføre hvervet som fuldmægtige, således at de varetager dine interesser i fællesskab og enighed.

En anden mulighed er at udpege nogle (andre) nærtstående personer, som fuldmægtigen kan spørge til råds. En fuldmægtig skal holde dine midler adskilt fra sine egne. Fuldmægtigen må ikke begunstige sig selv ved sine handlinger. Fuldmægtige skal opbevare dokumentation (og evt. føre regnskab) for de handlinger, vedkommende foretager sig på dine vegne.

Ofte stillede spørgsmål:

Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt?
Nej. For at kunne oprette en fuldmagt, skal du være ved din fornufts fulde brug og forstå konsekvenserne af, hvad du skriver under på.


Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at underskrive mit navn?
Ja. Hvis du er ved din fornufts fulde brug, men fysisk er ude at stand til at skrive din underskrift, vil ethvert tegn, som du sætter med den intention, at det skal være din signatur, være acceptabelt.


Kan jeg tilbagekalde en fuldmagt?
Ja. Hvis du ikke længere ønsker, at den udpegede fuldmægtig skal stå for dine sager, har du retten til at tilbagekalde fuldmagten, så længe du er ved din fornufts fulde brug.


Gælder en fuldmagt efter jeg dør?
Nej. En fuldmagt ophører ved din død. Derefter er det dit testamente (eller arveloven), der regulerer fordelingen af dit bo. En fuldmagt kan ikke træde i stedet for oprettelsen af et testamente.


Skal fuldmægtigen føre regnskab?
Det kommer an på, hvad du ønsker. Udgangspunktet er, at en fuldmægtig skal føre regnskab. Du kan ved udfærdigelsen af fuldmagten angive nærmere, i hvilket omfang, at din fuldmægtig skal gemme bilag, føre regnskab – og eventuelt, om regnskabet hvert år skal sendes til en udenforstående, eksempelvis et familiemedlem.


Får en fuldmægtig betaling?
Det afhænger af, hvad du anfører i fuldmagten. Du kan i fuldmagten give tilladelse til, at fuldmægtigen kan refundere sig selv sine direkte udgifter. Du kan også anføre, om vedkommende skal have et rimeligt honorar. Bestemmelsen kan uddybes med en beløbsstørrelse eller en beregningsmetode, eventuelt med en årlig regulering.


Er der alternativer til fuldmagter?
Ja, værgemål ifølge værgemålsloven er et alternativ. De fleste foretrækker dog selv at udforme en fuldmagt.

En fuldmagt skal udformes omhyggeligt, således at der tages stilling til alle relevante spørgsmål. Hos MinAdvokat.dk er vi advokater med erfaring i skræddersyning af vedvarende fuldmagter, således at de passer til fuldmagtsgiverens ønsker.

Prisen for oprettelsen af en fuldmagt er kr. 2.250 inkl. moms. Prisen inkluderer korrespondance med dig pr. brev eller e-mail, afholdelse af et eller flere telefonmøder efter dit ønske, individuel tilretning af fuldmagten, indtil den er efter dine ønsker og fremsendelse af den endelige fuldmagt, parat til underskrift.

Du kan læse mere om, hvordan du bestiller en fuldmagt her.

Du kan gå videre og bestille fuldmagten her >>

Vidste du dette?