Dødsbo


Når arvingerne deler boet i mindelighed, kaldes det et “privat skifte“.

Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal være enige om samtlige dispositioner.

At dele et dødsbo, udfærdige boopgørelser mv. er imidlertid ikke ukompliceret – og ofte beslutter arvingerne i fællesskab at lade en advokat sørge for den praktiske afvikling af boet. Dette har blandt andet relevans, når der er tvivl om dødsboskat, udformning af boopgørelsen m.v.

Arvingerne kan således antage en advokat til at stå for boets afvikling (dvs. det private skifte) på samtlige arvingers vegne.


Hvad kan advokaten hjælpe med?

 • At betale gæld til eventuelle kreditorer.
 • At sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger.
 • At rådgive om de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål.
 • At fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om arveret, fortolkning af testamenter m.v.
 • At indsende åbningsstatus for boet til tiden.
 • At indsende boopgørelse til tiden.
 • At betale boafgift til tiden.
 • At indsende boets eventuelle selvangivelse til tiden.
 • At betale dødsboskatten til tiden.

Hvad er prisen?

Der har tidligere været faste takster for advokatbistand ved behandling af dødsboer. Disse takster er nu ophævede og advokaten skal i dag give et begrundet overslag ved sagens start på basis af advokatens vurdering af dødsboets størrelse m.m.

Vores advokatfirma (Advokaterne Sankt Knuds Torv) kan tilbyde faste priser for dødsbobehandling. Er der tale om et større, skattepligtigt dødsbo kan du få et begrundet overslag online via et særligt beregningsprogram. Indtast oplysninger om boet og få straks et overslag på dødsbosalæret (siden åbner i et nyt vindue).

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.


Hvad gælder der af tidsfrister?

Arvingerne skal senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en såkaldt ”åbningsstatus” over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten.


Valg af skæringsdag

Når arvingerne skal afslutte boet, skal de vælge en skæringsdag, hvor boet/arven gøres op og fordeles. Opgørelsen pr. skæringsdagen kaldes en ”boopgørelse”. Alle indtægter og udgifter før skæringsdagen vedrører boet. Efter skæringsdagen er alle ejendele og indkomster mv. fordelt og tilhører nu de enkelte arvinger.

Arvingerne kan stort set selv bestemme, hvilken dag de vil vælge som deres skæringsdag. Den tidligste skæringsdag, som kan vælges, er dødsdagen. Den seneste skæringsdag, som kan vælges, er ét-årsdagen for dødsfaldet.


Boets afslutning

Boopgørelsen skal indsendes inden 3 måneder efter den valgte skæringsdag i et eksemplar til den kommunale skattemyndighed og i et eksemplar til skifteretten. Begge eksemplarer af opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, evt. via skiftefuldmagt.


Afgifter i dødsboer

Retsafgiften ved privat skifte er kr. 2.500, hvis den samlede arv er under 1 mio. kr. og kr. 9.000, hvis arvebeholdningen er over kr. 1 mio.

Der skal endvidere betales boafgift – tidligere kaldet ”arveafgift”. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der er arvinger – nogen skal betale 15% i afgift, nogen skal tillige betale tillægsboafgift på 25%. Du kan læse mere herom i emnet Skal arvingerne betale afgift?.


Skat i dødsboer

Det er ikke alle dødsboer, der skal betale dødsboskat. Det afhænger af, hvor meget formue der er i boet.

Boet skal betale dødsboskat, hvis:
 • Boets nettoformue (dvs. boets aktiver minus boets gæld) på den i bopgørelsen valgte skæringsdag overstiger 2.680.800 kr.
 • Boets samlede aktiver på den i boopgørelsen valgte skæringsdag overstiger 2.680.800 kr.

Ved beregningen af boets samlede aktiver kan dog fraregnes værdien af helårsbolig eller fritidsbolig, som har været beboet/benyttet af afdøde.

Denne væsentlige tilføjelse har betydning i forbindelse med dyre boliger med stor restgæld. Boede afdøde i en sådan bolig, vil den høje markedspris ikke i sig selv gøre boet skattepligtigt, hvis nettoformuen (friværdien) i øvrigt er under grænsebeløbet.

Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, skal boet betale dødsboskat. Beløbsgrænserne reguleres hvert år – ovenstående tal er beløbsgrænserne for 2015.  Man skal benytte beløbsgrænsen for dødsåret.

Såfremt afdøde efterlader sig en ægtefælle, eller hvis afdøde har siddet i uskiftet bo, er beløbsgrænsen for skattepligt det dobbelte (kr. 5.361.600 i 2015).


Hvis boet er skattefrit

Hvis boet ikke skal betale dødsboskat, kan der alligevel være et mellemværende med SKAT om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen. Indtil boet er afsluttet, kan der være indtægter og udgifter, som vedrører afdøde, også efter dødsdagen. Disse indtægter og udgifter indgår i boet.


Hvis boet er skattepligtigt

Hvis boet skal betale dødsboskat, skal boets indkomst beskattes med præcis 50%. Dog beskattes aktieindkomst efter de gældende regler herfor.

Sådan beregner SKAT dødsboskatten:

 • Boets indkomst i bobeskatningsperioden (se nedenfor) beskattes med 50 %.
 • I mellemperioden (se nedenfor) gives der et fradrag på 2.000 kr. (i 2015) pr. påbegyndt måned.
 • I boperioden (se nedenfor) gives der et bofradrag på 5.400 kr. (i 2015) pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket.
 • Der gives højst bofradrag i 12 måneder.
 • Den skat, som afdøde allerede har betalt, bliver modregnet i dødsboskatten.

tidslinie

Det er ofte fordelagtigt for arvingerne først at afslutte et privat skifte med skæringsdag 12 måneder efter dødsfaldet, grundet de gunstige beskatningsregler. Advokaten kan undersøge dette nærmere for arvingerne.


Spørg en advokat

Har du spørgsmål om dødsboer, er du altid velkommen til at kontakte MinAdvokat.dk. Vi har stor erfaring med behandling af dødsboer. Send en kortfattet e-mail med dit spørgsmål – så svarer vi tilbage snarest muligt. Du er også velkommen til at skrive til os på vores advokatkontors adresse i Århus.

Vidste du dette?