Annullering (ændring) af testamente

Du kan annullere dit eksisterende testamente via notaren.

I praksis ophæves et testamente oftest samtidig med, at et nyt testamente oprettes.


Hvordan ophæver man et testamente?

Det fremgår af arvelovens § 67, at “tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente”.

Man opretter testamenter ved at gå til notar eller underskrive foran to vidner – tilbagekaldelse af testamentet skal ske på samme måde. Man kan altså ikke bare rive testamentet i stykker eller skrive “annulleret” hen over det – man skal følge nogle særlige formkrav for at ophæve sit testamente.

Hvis et ægtepar (eller to ugifte samlevende) ophæver deres samliv på grund af uoverensstemmelser, bliver separeret eller skilt, anses deres gensidige testamenter for at være tilbagekaldt automatisk, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

Man skal altså som klar hovedregel ikke til at tilbagekalde et gensidigt testamente, hvis man bliver skilt – testamentet er automatisk ophævet.

Modifikationer:

NOGLE testamenter er formuleret, så de er “uigenkaldelige” – hvilket indebærer, at de ikke anses for tilbagekaldt ved f.eks. en skilsmisse. Sådanne testamenter er dog sjældne.

Det er alene samlivsophævelse på grund af uoverensstemmelse, der indebærer en automatisk ophævelse af testamentet. Derimod bevarer testamentet sine retsvirkninger, selv om parterne  på grund af uddannelsesmæssige forhold midlertidigt ophører med at have fælles bopæl, eller hvis en af parterne må flytte på plejehjem.

Kan man tilbagekalde et testamente og samtidig oprette et nyt?

Det er sædvanligt, at testamenter skal ajourføres som årene går – dette kan skyldes ændringer i arveloven eller nye ønsker til arvens fordeling på grund af familiemæssige forhold.

Når man opretter et nyt testamente, vil man samtidig ophæve det tidligere testamente. Dette gøres ved, at der i indledningen af det nye testamente skrives noget i stil med, “at jeg tidligere har oprettet testamente d.03.08.2013 ved notaren i Aarhus, hvilket testamente herved tilbagekaldes”. Derved ophæves det tidligere testamente i samme øjeblik, at det nye testamente underskrives ved notaren.

Hvordan får man advokathjælp til at tilbagekalde et testamente?

Du er velkommen til at benytte spørgeskemaet til at meddele advokaten dine ønsker – herunder om du ønsker en “ren” tilbagekaldelse (dvs. arvelovens standardregler skal fremover gælde) eller om du blot vil ændre dele af det eksisterende testamente. Sidstnævnte er mest sædvanligt.

En kopi af det eksisterende testamente bedes sendt (enten pr. post eller i indscannet version) til advokaten – så det kan tjekkes om det er uigenkaldeligt m.m.

Hvad, hvis jeg om nogle år vil tilbagekalde/ændre mit testamente?

Et testamente bør gennemgås med passende mellemrum – passer det fortsat til dine/jeres ønsker? Du kan også sende testamentet ind til et (gratis) testamentetjek hos advokaten – beskriv dine ønsker til arvens fordeling og vedlæg testamentet. Advokaten vil herefter vende tilbage med sine bemærkninger, herunder om det eksisterende testamente behøver at blive ændret for at matche dine ønsker.

Har du tidligere oprettet testamente hos MinAdvokat, får du 25% rabat på oprettelse af nyt testamente. Dette skyldes, at vi allerede har noteret alle praktiske oplysninger, navne på arvinger osv., hvilket sparer os tid.

Brug kontaktformularen herunder og kom videre med det samme:

Dine kontaktoplysninger

For at kontakte dig skal vi bruge dine oplysninger.


Oplysninger på din medejer

Vi skal ligeledes bruge navnet på medejeren af ejendommen


Hvilken ejendom angår samejeoverenskomsten?

(Hvis det er den samme adresse, som du netop har anført, kan du blot skrive "samme")


Intern gæld

Hvor meget har i hver især indbetalt til ejendommen?)


Yderligere kommentarer

Har du spørgsmål eller andre ønsker? (Eksempelvis at differencen på det indbetalte skal forrentes e.l.)


P.S. Ønsker du hjælp til at annullere eller ændre dit testamente kan du blot følge samme fremgangsmåde som ved bestilling af et nyt testamente.

Vidste du dette?