Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvad siger loven i dag?

Ifølge dansk ret skal ingen almindelige pensionsordninger deles ved en skilsmisse. Hver person beholder sin egen pensionsopsparing – dette er den klare hovedregel.

“Ekstra” pensioner skal deles

Kun hvis ens ægtefælle har oprettet en ”ekstraordinær” pension ved siden af sin almindelige pension, kan deling af den ”ekstra” opsparing komme på tale. Det forudsætter dog, at det kan afgøres, hvilken andel af de samlede pensioner, der er ”almindelig” og hvilken andel, der er ”ekstra”, hvilket har vist sig vanskeligt at fastlægge i praksis. Desuden skal ægteskabet have varet i minimum 5 år før deling er muligt.

Hvis det er den pensionsmæssigt fattigste ægtefælle, der har oprettet en ekstra pension, for at komme op på niveau med sin ægtefælles større pensionsopsparing, skal den ekstra pension dog ikke deles.

Med andre ord: Medmindre man med sin ægtefælle har oprettet en ægtepagt om pensionsdeling, vil man kun rent undtagelsesvis være berettiget til at få del i sin ægtefælles pensionsopsparing ved en skilsmisse.

Du kan læse mere om andre ægtepars begrundelse for at oprette ægtepagt her.

Advokat

Kompensationsreglerne

Selvom pensioner ikke skal deles, giver loven mulighed for, at den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle (typisk hustruen!) kan få et mindre kontant beløb i kompensation.

Dette er muligt, hvis hun enten har sat sin egen karriere (og pensionsopsparing) på standby af hensyn til børn og familie (fællesskabskompensation, jf. ægtefællelovens § 44), eller parforholdet har varet i over 15 år (rimelighedskompensation, jf. ægtefællelovens § 45).

Hvis man har et ønske om at få kompensation for sin ægtefælles større pensionsopsparing, er det i praksis næppe fornuftigt at satse på, at lovens almindelige regler vil sikre en fornuftig kompensation: I de år der er gået siden loven trådte i kraft den 1.1.2007, er over 300.000 danskere blevet skilt, men at dømme efter antallet af retssager/domme og en rundspørge blandt landets familieadvokater, er der givet kompensation til hustruen i under 20 sager indtil nu.

Dette skyldes muligvis, at når man læser reglerne om kompensation mere grundigt, opdager man, at de er formuleret således, at der skal foretages komplicerede beregninger og overholdes en række begrænsninger for kompensationens størrelse.

 “Det er er nærmest umuligt for parter og advokater at finde ud af, om den lange række betingelser er opfyldt, fordi det kræver en højere aktuareksamen suppleret med udtalt anvendelse af gætterier og regneark” Citat: Dr. jur. Linda Nielsen, professor i familieret, Københavns Universitet

Selv for erfarne familieadvokater er det oftest vanskeligt at forudsige, om hustruen ville vinde en sag om kompensation eller ej – og hvad kompensationen ville udgøre i kroner og øre. Denne usikkerhed er formentlig medvirkende til, at kun få retssager om kompensation bliver anlagt.

Med andre ord: Der er i lovgivningen en lang række ”benspænd” for, at økonomisk kompensation til hustruen kan komme på tale.

Du kan her læse mere om, hvad I kan gøre, hvis I ønsker en anden ordning end lovens standardregler.

Oversigt over reglerne om deling af pensionsordning i ægtefælleloven

Hovedregel: Pensionsordninger skal ikke deles ved separation eller skilsmisse.

Der gælder dog fire undtagelse til denne hovedregel:

  1. Urimelige pensionsordninger (ekstra pensioner) skal dog deles, hvis ægteskabet (formuefællesskabet) har varet mere end 5 år, jf. ÆFL § 34 og § 35, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jf. ÆFL § 13.
  2. Mulighed for fællesskabskompensation, jf. ÆFL § 44, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jf. ÆFL § 13.
  3. Mulighed for rimelighedskompensation, hvis ægteskabet incl. forudgående samliv har varet mere end 15 år, jf. ÆFL § 45, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jf. ÆFL § 13.
  4. Parterne har oprettet ægtepagt om, at alders-, kapital- og ratepensioner m.v. skal deles ved separation eller skilsmisse, jf. ÆFL § 15.
Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten